top of page

การสอบ IELTS TOEIC TOEFL ต่างกันอย่างไร ?

Updated: Mar 18, 2022
การทดสอบทั้ง 3 รูปแบบนี้มีความจำเป็นและสำคัญทั้งในด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ การทำงานรวมถึงการย้ายประเทศ ในแต่ละการทดสอบ IELTS TOEIC TOEFL เป็นการวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะสอบแบบใดก็ต้องอ่านเงื่อนไขรายละเอียดแต่ละที่ที่เราจะสมัครรวมถึงระดับคะแนนขั้นต่ำอีกด้วย

IELTS (International English Language Testing System)

IELTS หรือการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาของผู้สมัครสอบที่ต้องการ เรียน หรือทำงานในสถานที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การสอบ IELTS ใช้ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบอย่างมี ประสิทธิภาพใน 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และ การพูด รวมถึงความรู้ทางด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ในการใช้ภาษา สามารถนำผลคะแนนสอบไปใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นอกจากนี้ยังใช้เพื่อการฝึกอบรมและทำงานที่ต่างประเทศได้อีกด้วย

IELTS ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและบริษัทต่างๆในหลายประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา ระดับความสามารถทางภาษาซึ่งมีทั้งหมด 9 ระดับ ระดับ 1 คือ อยู่ในระดับต่ำ ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เลย และระดับ 9 คือความสามารถในการใช้ภาษาดีเยี่ยม


IELTS แบ่งเป็น 2 ประเภท


ประเภทที่ 1 General Training : สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา บางสถาบันต้องการให้ผู้สมัครเรียนสอบ Academic Module อันเนื่องมาจากมีความยากง่ายของสาขาหรือสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะย้ายถิ่นฐานไปออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์

ประเภทที่ 2 Academic : สำหรับผู้ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่าในทุกสาขา


โดยผลคะแนนจะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่สอบ

TOEIC (Test of English for International Communication)

TOEIC หรือ Test of English for International Communication เป็นการสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่มีความต้องการสมัครงานในองค์กรต่างๆ เพื่อยืนยันว่าเรานั้นสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี โดย TOEIC จัดทำขึ้นโดย Educational Testing Service (ETS) ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลายหน่วยงานองค์กร รวมถึงบริษัทของต่างชาติที่ต้องการผลคะแนนโทอิค เช่น บริษัทสายการบิน สถาบันการเงิน รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทส่วนใหญ่จะเสนอให้พนักงานได้เลื่อนตำแหน่ง หรือปรับขึ้นเงินเดือน

ปัจจุบันนี้แบ่งเป็น TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) ซึ่งการสอบโทอิค จะแบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ Listening & Reading test Speaking & Writing test แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะนิยมไปสอบในส่วน Listening & Reading test เพราะองค์กรส่วนใหญ่จะขอผลคะแนนสอบแค่ส่วนนี้เท่านั้น โดยการทดสอบจะเน้นการฟังและการอ่านเป็นหลัก คือมีข้อสอบปรนัย แบ่งเป็น การฟัง 100 ข้อ 495 คะแนน และ การอ่าน 100 ข้อ 495 คะแนน รวมจำนวนข้อสอบทั้งสิ้น 200 ข้อ คะแนนเต็ม 990 คะแนน


โดยผลคะแนนจะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่สอบ

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

TOEFL ย่อมาจาก Test of English as a Foreign Language เป็นแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติตามมาตรฐานภาษาอังกฤษแบบอเมริกา ซึ่งถือว่าเป็นการสอบวัดระดับทางภาษาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดในโลก ในปัจจุบันประเทศไทยเรานั้นจะใช้การสอบแบบ TOEFL iBT คือสอบผ่านออนไลน์

โดยการทดสอบจะครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะคือ Listening, Speaking, Reading และ Writing โดยส่วนมากจะเป็นการวัดระดับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ในห้องเรียน หรือสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งถือว่าคะแนนโทเฟลมีผลมากในการเลือกมหาวิทยาลัย และคณะที่จะเข้าศึกษาต่อ ผลคะแนนโทเฟลจะสามารถบ่งบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของแต่ละคน ซึ่งจะใช้เป็นหลักเกณฑ์เมื่อต้องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เช่น อเมริกา แคนาดา


โดยผลคะแนนจะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่สอบ
บทความที่เกี่ยวข้องโปรลับ!! หากแจ้งว่ามาจากเวปไซต์ จะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก จ่ายเพียง 4,999 บาทเท่านั้น!!
คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


GAT Eng


GED RLA
16 views0 comments

Comments


bottom of page