top of page

IELTS Reading Sample (Academic) #4 ข้อสอบไอเอลส์พร้อมเฉลย

Updated: May 12, 2023
คอร์สติวไอเอลส์ออนไลน์ครบ 4 ทักษะ

คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง

Investigating Children’s Language


A) For over 200 years, there has been an interest in the way children learn to speak and understand their first language. Scholars carried out several small-scale studies, especially towards the end of the 19th century, using data they recorded in parental diaries. But detailed, systematic investigation did not begin until the middle decades of the 20th century, when the tape recorder came into routine use. This made it possible to keep a permanent record of samples of child speech, so that analysts could listen repeatedly to obscure extracts, and thus produce a detailed and accurate description. Since then, the subject has attracted enormous multi-disciplinary interest, notably from linguists and psychologists, who have used a variety of observational and experimental techniques to study the process of language acquisition in depth.

B) Central to the success of this rapidly emerging field lies the ability of researchers to devise satisfactory methods for eliciting linguistic data from children. The problems that have to be faced are quite different from those encountered when working with adults. Many of the linguist’s routine techniques of enquiry cannot be used with children. It is not possible to carry out certain kinds of experiments, because aspects of children’s cognitive development – such as their ability to pay attention, or to remember instructions – may not be sufficiently advanced. Nor is it easy to get children to make systematic judgments about language, a task that is virtually impossible below the age of three. And anyone who has tried to obtain even the most basic kind of data – a tape recording of a representative sample of a child’s speech – knows how frustrating this can be. Some children, it seems, are innately programmed to switch off as soon as they notice a tape recorder being switched on.

C) Since the 1960s, however, several sophisticated recording techniques and experimental designs have been devised. Children can be observed and recorded through one-way-vision windows or using radio microphones, so that the effects of having an investigator in the same room as the child can be eliminated. Large-scale sampling programmes have been carried out, with children sometimes being recorded for several years. Particular attention has been paid to devising experimental techniques that fall well within a child’s intellectual level and social experience. Even pre-linguistic infants have been brought into the research: acoustic techniques are used to analyse their vocalisations, and their ability to perceive the world around them is monitored using special recording equipment. The result has been a growing body of reliable data on the stages of language acquisition from birth until puberty.

D) There is no single way of studying children’s language. Linguistics and psychology have each brought their own approach to the subject, and many variations have been introduced to cope with the variety of activities in which children engage, and the great age range that they present. Two main research paradigms are found.

E) One of these is known as ‘naturalistic sampling’. A sample of a child’s spontaneous use of language is recorded in familiar and comfortable surroundings. One of the best places to make the recording is in the child’s own home, but it is not always easy to maintain good acoustic quality, and the presence of the researcher or the recording equipment can be a distraction (especially if the proceedings are being filmed). Alternatively, the recording can be made in a research centre, where the child is allowed to play freely with toys while talking to parents or other children, and the observers and their equipment are unobtrusive.

F) A good quality, representative, naturalistic sample is generally considered an ideal datum for child language study. However, the method has several limitations. These samples are informative about speech production, but they give little guidance about children’s comprehension of what they hear around them. Moreover, samples cannot contain everything, and they can easily miss some important features of a child’s linguistic ability. They may also not provide enough instances of a developing feature to enable the analyst to make a decision about the way the child is learning. For such reasons, the description of samples of child speech has to be supplemented by other methods.

G) The other main approach is through experimentation, and the methods of experimental psychology have been widely applied to child language research. The investigator formulates a specific hypothesis about children’s ability to use or understand an aspect of language, and devises a relevant task for a group of subjects to undertake. A statistical analysis is made of the subjects’ behaviour, and the results provide evidence that supports or falsifies the original hypothesis.

H) Using this approach, as well as other methods of controlled observation, researchers have come up with many detailed findings about the production and comprehension of groups of children. However, it is not easy to generalise the findings of these studies. What may obtain in a carefully controlled setting may not apply in the rush of daily interaction. Different kinds of subjects, experimental situations, and statistical procedures may produce different results or interpretations. Experimental research is therefore a slow, painstaking business; it may take years before researchers are convinced that all variables have been considered and a finding is genuine.Questions 1-5
Reading Passage 1 has eight paragraphs, A-H.
Which paragraphs contains the following information?
Write the correct letter A-H in boxes 1-5 on your answer sheet.
NB You may use any letter more than once.

1. the possibility of carrying out research on children before they start talking .......... 2. the difficulties in deducing theories from systematic experiment .......... 3. the differences between analysing children's and adults' language .......... 4. the ability to record children without them seeing the researcher .......... 5. the drawbacks of recording children in an environment they know ..........Questions 6-9
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?
In boxes 6-9 on your answer sheet write
TRUE if the statement agrees with the information
FALSE if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

6. In the 19th century, researchers studied their own children’s language. .......... 7. Attempts to elicit very young children’s opinions about language are likely to fail. .......... 8. Radio microphones are used because they enable researchers to communicate with a number of children in different rooms. .......... 9. Many children enjoy the interaction with the researcher. ..........


Questions 10-14
Complete the summary below.
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 10-14 on your answer sheet.

Ways of investigating children’s language One method of carrying out research is to record children’s spontaneous language use. This can be done in their homes, where, however, it may be difficult to ensure that the recording is of acceptable.................. . Another venue which is often used is a ......................, where the researcher can avoid distracting the child. A drawback of this method is that it does not allow children to demonstrate their comprehension. An alternative approach is to use methodology from the field of....................... . In this case, a number of children are asked to carry out a..................... , and the results are subjected to a ..................... .


Answer

1. C

2. H

3. B

4. C

5. E

6. TRUE

7. TRUE

8. FALSE

9. NOT GIVEN

10. acoustic quality

11. research centre/center

12. experimental psychology

13. task/relevant task

14. statistical analysis


โปรลับ!! หากแจ้งว่ามาจากเวปไซต์ จะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก จ่ายเพียง 4,999 บาทเท่านั้น!!

คอร์สติวไอเอลส์ออนไลน์ครบ 4 ทักษะ


คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


GAT Eng


GED RLA


1,295 views0 comments
bottom of page