top of page

พาส่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านวิศวกรรม น้องๆที่อยากเป็น วิศวกร ห้ามพลาด!!!


น้องๆที่มีความฝันว่า ในชีวิตนี้เราต้องเข้าวิศวอินเตอร์ให้ได้ เพราะเราอยากเป็น วิศวกร แอดต้องขอบอกเลยว่านอกจากเรื่องวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษก็มีความสำคัญมากๆด้วยน้าาา วันนี้แอดก็เลยจะ พาส่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านวิศวกรรม สำหรับน้องๆที่หมายหมั้นอยากเป็น วิศวกร ห้ามพลาด!!!


จะมีอะไรกันบ้างน้าาาา เรามาดูไปพร้อมๆกันเลย


มาเริ่มกันที่วิศวกรรมสาขาต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ

Petroleum Engineer วิศวกรรมปิโตรเลียม Chemical Engineer วิศวกรรมเคมี Mechanical Engineer วิศวกรรมเครื่องกล Electrical Engineer วิศวกรรมไฟฟ้า Computer Engineer วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Industrial Engineer วิศวกรรมอุตสาหการ Civil Engineer วิศวกรรมโยธา Survey Engineer วิศวกรรมสำรวจ Environmental Engineer วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Logistics Engineer วิศวกรรมโลจิสติกส์ Biomedical Engineer วิศวกรรมชีวการแพทย์ Materials Engineer วิศวกรรมวัสดุ/โลหการ Automobile Engineer วิศวกรรมยานยนต์ Aerospace Engineer วิศวกรรมการบิน Naval Engineer วิศวกรรมเรือ Electronic Engineer วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Telecommunications Engineer วิศวกรรมโทรคมนาคม Software Engineer วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Control Engineer วิศวกรรมระบบควบคุม Instrumentation Engineer วิศวกรรมเครื่องมือวัด Mechatronics Engineer วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ Tool Engineer วิศวกรรมเครื่องมือ Food Engineer วิศวกรรมอาหาร Georesources Engineer วิศวกรรมทรัพยกรธรณี Polymer Engineer วิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ Nuclear Engineer วิศวกรรมนิวเคลียร์ Rail Transportation Engineer วิศวกรรมขนส่งทางราง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม

Abutment เครื่องรับน้ำหนัก, ตัวค้ำ Acceleration ความเร่ง Accommodation สถานที่ก่อสร้างและที่พักอาศัย Activation การกระตุ้น, ความเคลื่อนไหว Advice คำแนะนำ Advise ปรึกษา Agent ผู้แทน Agreement ข้อตกลง Amend แก้ไข Amplitude ความกว้าง, ช่วงกว้าง Analysis การวิเคราะห์ Angle มุม, การวัดมุม Arch ช่องโค้ง Assembly การประกอบ, การสร้าง Authority to assistants อำนาจที่มอบให้แก่ผู้ช่วยวิศวกร Audit ตรวจสอบ Automation การนำเครื่องจักรมาใช้แทนคนในการทำงาน Axis แกน, เพลา Axle แกนล้อ Balance ส่วนที่เหลือ Battery หม้อไฟฟ้าที่ใช้ในวิทยุ ซึ่งมีกำลังโวลเตจสูงและแอ็มแปร์ต่ำ Beam คาน Bearing ตลับลูกปืน Blueprint พิมพ์เขียว, แบบสร้าง Building ตึก, อาคาร Calculation การคำนวณ Cantilever คานยื่น Cell หน่วย Circumference เส้นวงรอบ, ระยะโดยรอบ Combustion สันดาป Compile รวบรวม Component ส่วนประกอบ Compression การอัด Computer Aided Design (CAD) คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ Concept ความคิด Constriction การหดตัว Consultation การปรึกษา Control เครื่องควบคุม Conversion การเปลี่ยนแปลง Conveyance การขนส่ง Conveyor belt สายพานลำเลียง Cooling การระบายความร้อน Coupling หัวต่อรถ Crankshaft เพลาข้อเหวี่ยง Current กระแส (กระแสไฟฟ้า, ความเร็วกระแส) Curves โค้ง, เส้นโค้ง Cylinder กระบอกสูบ Degree ระดับ, ขั้น, องศาของมุม, องศาของปรอท Depth ความลึก Design แบบ, ออกแบบ Device กลไก Diagram แผนภาพ, แผนผัง Diameter เส้นผ่าศูนย์กลาง Diesel เครื่องยนต์ดีเซล Dimension มิติ, วัดระยะ Direction คำสั่ง, การควบคุม, ทิศทาง Distill กลั่น Distribution การกระจาย Dynamic load แรงกระทำที่เคลื่อนที่ Elastic ยางรัด, ยืดหยุ่น Electrical เกี่ยวกับไฟฟ้า Electronics อิเล็กทรอนิกส์ Element ส่วนมูลฐาน Elevated ทางยกระดับ Ellipse วงรี, รูปไข่ Energy พลังงาน, กำลังงาน Engine เครื่องกล, เครื่องจักร Excavation การขุด, งานขุด Excavator รถขุดดิน Exhaust ท่อไอเสีย Expert เชี่ยวชาญ Fabrication การเชื่อมโลหะ Flexible ดัดได้ง่าย, บิดงอได้ง่าย Flow ไหล, การไหล Fluid ของเหลว Fluorescent เรืองแสง Force ที่เรืองแสง Frame โครง, กรอบ, วงกบ Friction ความเสียดทาน, ความฝืด Fuel เชื้อเพลิง Fulcrum จุดหมุน Gear เฟือง Generate สร้าง, ผลิต Generator เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไดนาโม) Gimbals กล่องหรือโครงสำหรับบรรจุเข็มทิศ Grade ระดับ, ค่าระดับ, ลาด Grading การปรับระดับดิน Hardware ฮาร์ดแวร์, เครื่องเหล็ก, เครื่องโลหะ Haul ขนส่ง Heat การทำความร้อน Hoist เครื่องยก, ชักรอก Horizontal ตามพื้นราบ, ตามขวาง Hydraulic ไฮโดรลิก, ที่ใช้กำลังน้ำ Ignite การจุดให้ลุก Illumination การให้แสงสว่าง, การทำให้สว่างขึ้น Imprinting การประทับตราทางพันธุกรรม Information ข้อมูล Injection การฉีด, หัวฉีด Installation การติดตั้ง Instrument เครื่องมือ, อุปกรณ์ Intake การรับเข้า Intersection การตัด, การแบ่ง Investigation การสืบสวน Invisible ซึ่งมองไม่เห็น Joint จุดต่อ, รอยต่อ Lever คาน, คานงัด Lift ลิฟต์, ยก Liquid ของเหลว Load น้ำหนักถ่วง Machine เครื่องจักร, เครื่องกล Management การควบคุมดูแล, จัดการ Manufacturing อุตสาหกรรมการผลิต, การผลิต, การสร้าง Mark เครื่องหมาย, การทำเครื่องหมาย Measurement การวัด (ปริมาณ) Mechanize ใช้เครื่องจักร Modular ประกอบด้วยหน่วยแยกต่าง ๆ ที่สามารถรวมกันได้ Mold แบบหล่อ, แม่พิมพ์ Motion การเคลื่อนที่, การเคลื่อนไหว Motor มอเตอร์, เครื่องยนต์ Negative ในทางลบ, ขั้วลบ Nuclear นิวเคลียร์ Object วัตถุ, วัตถุประสงค์ Operation การใช้เครื่องจักร, การเดินเครื่อง Oscilloscope เครื่องแสดงคลื่นกระแสไฟฟ้า Phase ขั้นตอน Physics ฟิสิกส์, ทางกายภาพ Piston ลูกสูบ Pivot แกน, เดือย Plumb ตั้งฉาก, ในแนวดิ่ง Pneumatic ที่ใช้กำลังลม Power กำลัง, พลัง Precision ความเที่ยงตรง Process กระบวนการ, กรรมวิธี Production ผลิตผล, ผลงาน Project โครงการ Propulsion การขับเคลื่อนไปข้างหน้า Pulley ลูกรอก, มูเล่คล้องสายพาน Radiate กระจายออกเป็นรัศมี Ream (โรงงาน) คว้านรู Refine ทำให้บริสุทธิ์, กลั่น Refrigeration วัตถุที่ใช้กับเครื่องทำความเย็น ทำให้เกิดเย็น Regulation การคุมค่า (ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าสื่อสาร), ความคงค่า (อิเล็กทรอนิกส์)

Reinforcement ทำให้แข็งแรง Repair ซ่อมแซม Retrofit การดัดแปลงแก้ไข Revolution การหมุนรอบ Rotation การหมุนรอบ, การหมุนเวียน Rotary ส่วนของเครื่องจักรที่ใช้หมุนรอบเพลา Savvy ความรู้ความเข้าใจ, ฉลาด Scheme หลักสูตร, โครงการ, แบบแผน Scientific ตามหลักวิทยาศาสตร์, ตามหลักเกณฑ์ Sequence ลำดับ Sewage ของโสโครก Shape รูปร่าง Slide สไลด์, แผ่นภาพเลื่อน Solar โซล่าร์, แสงอาทิตย์ Spark ประกาย Stability ความมั่นคง, เสถียรภาพ Standard Western Cell หน่วยวิเคราะห์มาตรฐาน Strength ความต้านทาน, ความทนทาน Structure โครงสร้าง Superstructure โครงสร้างบนส่วนของอาคาร Suspension ระบบรองรับ, การแขวนลอย Suspension bridge สะพานแขวน Suspicious มีความสงสัย Target เป้าหมาย Technology เทคโนโลยี Tools เครื่องมือ Transform การเปลี่ยนแปลง, การแปลง Transmission การส่งผ่าน Transmit ส่งผ่าน, เป็นสื่อ Turbine กังหัน Truss bridge สะพานข้ามเหวที่มีเสาค้ำ Vacuum สุญญากาศ Valve วาล์ว, ตัวปิดเปิด Vertical ตั้งตรง, แนวตรง Vibration การสั่นสะเทือน, การแกว่ง Virtual reality ความเป็นจริงเสมือน Weight น้ำหนัก Weld เชื่อม, เชื่อมโลหะ Withstand ต้านทาน, ต่อต้าน Worker คนงาน


ถ้าน้องๆสนใจ ทางพี่ๆ EngForEdu มีคอร์ส IELTS และคอร์สอื่นๆอีกมากมาย หลักสูตรแน่นเร่งรัดเห็นผล ทักสอบถามเพิ่มเติม INBOX มาได้เลย!!โปรลับ !!!หากแจ้งว่ามาจากเว็บไซต์ จะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก จ่ายเพียง 4,999 บาทเท่านั้น !!
คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


Course IELTS#เรียนต่อวิศวอินเตอร์ #วิศวกร #คำศัพท์ภาษาอังกฤษ​ #คำศัพท์IELTS​ #อัพคะแนนIELTS​ #เตรียมสอบIELTS​ #IELTS​Academic​ #IELTS​General​ #ติวIELTS​ #เพื่อเรียนต่ออินเตอร์​ #เพื่อใช้สำหรับทำงาน
Comments


bottom of page