top of page

👉สรุปสิ่งที่ต้องรู้ในการขอวีซ่า Work and Holiday 2024✅


สรุปสิ่งที่ต้องรู้ในการขอวีซ่า Work and Holiday 2024
สรุปสิ่งที่ต้องรู้ในการขอวีซ่า Work and Holiday 2024


👉สรุปสิ่งที่ต้องรู้ในการขอวีซ่า Work and Holiday 2024✅


ในปี 2023, โครงการ Work and Holiday (WaH) สำหรับออสเตรเลียและ Working Holiday Scheme (WHS) สำหรับนิวซีแลนด์ได้รับความสนใจอย่างมากด้วยโควต้าจำนวนจำกัด—2,000 สำหรับออสเตรเลียและ 100 สำหรับนิวซีแลนด์


🔥ในปี 2024 นี้ก็คาดว่าจะรับจำนวนไม่ห่างจากเดิมมาก—ทำให้ผู้ที่สนใจต้องเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับวีซ่า โครงการเหล่านี้เปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานและเที่ยวชมในประเทศเป้าหมายภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด


🗒️ คำแนะนำเบื้องต้นในการเตรียมตัวสมัคร


คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการ: ผู้สมัครควรตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยแต่ละประเทศ เช่น อายุการสมัคร, ระดับการศึกษา, และความสามารถทางภาษา.


หลักฐานประกอบการสมัคร: ให้เตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น หนังสือเดินทาง, ปริญญาบัตร, ใบรายงานผลการศึกษา, และหลักฐานการเงิน.


👉ขั้นตอนการสมัคร WaH/WHS 2023: ศึกษาขั้นตอนการสมัครอย่างละเอียดจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโครงการหรือจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสมัคร, การจับสลาก, และการประกาศผล


1) คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ที่สนใจสมัครโครงการ Work and Holiday จำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้:

-ต้องมีอายุระหว่าง 18-30 ปี ณ วันที่ยื่นขอวีซ่า

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปก่อนวันที่กดโควตา

-ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IELTS 4.5 / PTE 30 (Overall) หรือเทียบเท่า ทางเพจเรามีติวเร่งรัดทั้งสองการสอบครับ สนใจทักแชทได้เลย

-มีเงินในบัญชี 5,000 AUD (ประมาณ 120,000 บาท) สำหรับออสเตรเลีย และ 7,000 NZD

(ประมาณ 150,000 บาท) สำหรับนิวซีแลนด์


2) หลักฐานประกอบการสมัครโครงการดย.


2.1) สำหรับรอบขอ username และ password

-รูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดสุภาพ, ไม่ใส่หมวกหรือแว่นตาดำ

-เลขบัตรประจำตัวประชาชน

-ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทยและอังกฤษ) ตาม Passport และบัตรประชาชน

-ที่อยู่ปัจจุบัน

-อีเมลที่ถูกต้อง


2.2) สำหรับรอบกดโควตา

-Passport ที่ยังไม่หมดอายุ

-แผนการเดินทางและประเภทงานที่สนใจ

-หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร

-คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (IELTS, TOEFL iBT, PTE Academic, Cambridge English, หรือ OET สำหรับนิวซีแลนด์)

-หลักฐานการศึกษาตามที่กำหนด


👉สำหรับคำถามเกี่ยวกับผลภาษาสำหรับโครงการ Work and Holiday ออสเตรเลีย (#WAH2023), ท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้:


- ผลสอบภาษาต้องไม่เกิน 1 ปี ณ วันที่ยื่นขอ (30 June) และต้องไม่เกิน 1 ปี ณ วันที่ 31 สิงหาคม ด้วย

-คะแนนรวม (overall) ต้องไม่น้อยกว่า 4.5 สำหรับ IELTS หรือเทียบเท่า

-ไม่สามารถสอบหลังจากกดโควต้าได้; ผลสอบต้องมีก่อนหรือภายในวันกำหนด

-หากไม่ได้จบจากโปรแกรมสากลหรือโปรแกรมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง, จำเป็นต้องมีผลสอบภาษา

-การเรียนภาษาในต่างประเทศหรือกับครูคนใดคนหนึ่งไม่ได้ทำให้สามารถยกเว้นเงื่อนไขข้างต้นได้


👉FAQ: สำหรับโครงการ Work and Holiday 2023, คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้เพื่อการสมัครที่สำเร็จ


-วุฒิการศึกษา: ต้องจบปริญญาตรีก่อนวันที่ 30 มิถุนายนของปีที่สมัคร หากคุณยังไม่ได้รับปริญญาแต่มีใบจบ, นั่นก็เพียงพอแล้ว การจบระดับปวชหรือปวสไม่ถือว่าเพียงพอสำหรับการสมัคร


-อายุ: ผู้สมัครต้องอายุระหว่าง 18-30 ปี ณ ทุกขั้นตอนของการสมัคร หากคุณมีอายุ 31 ปีหลังจากยื่นวีซ่าแล้ว, นั้นยอมรับได้, แต่ต้องยื่นก่อนอายุ 31 ปี


-ภาษา: ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS 4.5 หรือ PTE 30 หรือเทียบเท่า, คะแนนนี้เป็นคะแนนรวมไม่ใช่คะแนนแยกส่วน สามารถสอบ IELTS ทั้ง General Training และ Academic, แต่ PTE ต้องเป็น Academic เท่านั้น สอบได้จากทุกประเทศ, แต่ Online/Home edition ไม่ได้รับการยอมรับ


-การศึกษาเพิ่มเติม: หากคุณจบจากโปรแกรมนานาชาติหรือโปรแกรมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในระดับปริญญาตรี คุณสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องมีผลสอบภาษา


-เงินในบัญชีธนาคาร: ต้องแสดงหลักฐานมีเงินอย่างน้อย 5,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 120,000 บาทในบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครเอง, หลักฐานนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่ยื่นขอและต้องขอจากธนาคารพาณิชย์โดยตรง

16 views0 comments

Comments


bottom of page