top of page

เจาะลึกการสอบ IELTS #รวมเรื่องสำคัญที่ควรรู้ !

Updated: Mar 18, 2022IELTS (International English Language Testing System) เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ระดับ ได้แก่ การฟัง (Listening) ,การพูด (Speaking) ,การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ซึ่งจำเป็นในหลายๆ ด้าน ทั้งใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ใช้เป็นใบเบิกทางในการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในไทย ใช้สมัครงานหรือเลื่อนขั้น รวมถึงการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ

IELTS คืออะไร?

คือ IELTS (International English Language Testing System) เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ระดับ ได้แก่ การฟัง (Listening) ,การพูด (Speaking) ,การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ซึ่งจำเป็นในหลายๆ ด้าน ทั้งใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ใช้เป็นใบเบิกทางในการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในไทย ใช้สมัครงานหรือเลื่อนขั้น รวมถึงการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศอีกด้วย

โดยการสอบ IELTS นั้นมีความยากและความท้าทายพอสมควร และมีการสอบหลากหลายรูปแบบให้เลือกตามวัตถุประสงค์ของการใช้ การสอบ IELTS สามารถสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทดสอบจนกว่าจะได้คะแนนตามเกณฑ์ที่คาดหวังไว้


คะแนนสอบ IELTS

คะแนน IELTS ที่สอบในแต่ละ Skills จะเริ่มต้นที่ 1.0 และ IELTS คะแนนเต็มสูงสุดจะอยู่ที่ 9.0 ประกอบไปด้วยคะแนน 2 ส่วน


ส่วนที่ 1 Sub scores คือ คะแนน IELTS ในแต่ละ Skills ประกอบด้วย

  • คะแนน IELTS Listening

  • คะแนน IELTS Reading

  • คะแนน IELTS Writing

  • คะแนน IELTS Speaking

ส่วนที่ 2 Overall Band Score คือ คะแนนรวมหรือคะแนนเฉลี่ยของ IELTS

สำหรับวิธีคำนวณคะแนน IELTS จะคิดจากการนำคะแนนจากทั้ง 4 ทักษะ มาบวกกัน แล้วหารด้วย 4 ถ้าหารแล้วไม่ลงตัว จะต้องปัดเศษคะแนน IELTS Overall ให้เป็นคะแนนเต็ม (whole band) โดยคะแนนเต็มสูงสุดจะอยู่ที่ 9.0


ระดับคะแนน IELTS

จากสถิติการสอบ IELTS โดยส่วนใหญ่ คนไทยจะสอบได้คะแนน IELTS อยู่ที่ 5.0-6.0 คะแนน ซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอในการไปเรียนต่อในบางมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องการคะแนนอยู่ที่ 7.0+ เพื่อที่จะได้มีโอกาสในการเข้าเรียนได้มหาวิทยาลัยดังๆ และ มีโอกาสในการชิงทุนเรียนต่อต่างประเทศอีกด้วย

โดยระดับคะแนนเริ่มต้นที่ Band 1 และสูงสุดที่ Band 9 ในแต่ละ Band สามารถอธิบายระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ ดังนี้


IELTS Band 1 : ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ำ สามารถใช้คำศัพท์ได้เพียงเล็กน้อย

IELTS Band 2 : พูดศัพท์ได้เป็นบางคำ สั้นๆที่คุ้นเคยเท่านั้น ยังมีปัญหาในการทำความเข้าใจภาษาพูดและภาษาเขียน และไม่สามารถเรียงประโยคได้

IELTS Band 3 : รู้และเข้าใจความหมายกว้าง ๆ ที่คุ้นเคยและการสื่อสารยังไม่คล่องพอ

IELTS Band 4 : มีความสามารถในการสื่อสารจำกัดเฉพาะเรื่องที่ตนเองคุ้นเคยและยังไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้

IELTS Band 5 : มีความสามารถในการใช้ภาษาได้บางส่วนและเข้าใจความหมายกว้างในสถานการณ์ส่วนใหญ่ สามารถสื่อสารในระดับพื้นฐานในเรื่องที่ตนถนัดได้

IELTS Band 6 : มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจจะมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมในการใช้ภาษาบ้าง แต่ก็สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาที่ซับซ้อนได้

IELTS Band 7 : ยังมีความผิดพลาดและเข้าใจผิดในบางโอกาส โดยทั่วไปสามารถใช้ภาษาในลักษณะที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นและมีความเข้าใจในการให้เหตุผล

IELTS Band 8 : สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว แต่อาจมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมบ้าง สามารถถกปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมีเหตุผลได้ดี

IELTS Band 9 : สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสม ถูกต้องแม่นยำ และมีเข้าใจในภาษาอย่างดีเยี่ยม สามารถถกปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมีเหตุผลได้ดี


การสมัครสอบ IELTS

สามารถสมัครสอบได้ทั้ง IDP และ British Council ซึ่งส่วนใหญ่สามารถเลือกสอบที่ใดก็ได้ แต่จะต้องมีการตรวจสอบเนื่องจากมีบางมหาลัยที่มีการกำหนดว่าจะต้องเป็นผลสอบของที่ใดที่หนึ่ง


ข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถสมัครสอบได้ที่


ค่าสมัครสอบ IELTS

ในแต่ละที่ทั้ง IDP และ British Council ก็จะมีค่าสมัครสอบแตกต่างกันไปโดยจะอยู่ในช่วง 5,800 – 7,710 บาท


ค่าสมัครสอบของ IDP

IELTS Life Skills ราคา 5,800 บาท

IELTS Regular (Paper / Computer) ราคา 7,100 บาท

IELTS UKVI (Paper / Computer) ราคา 7,710 บาท


ค่าสมัครสอบของ British Council

IELTS Life Skills ราคา 5,800 บาท

IELTS Regular (Paper / Computer) ราคา 6,900 บาท ( ราคานี้สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 )

IELTS UKVI (Paper / Computer) ราคา 7,710 บาท

โดยค่าสอบจะรวมไปถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลในการเตรียมตัวสอบ, แบบฝึกหัด และอื่นๆ อีกมากมายสิ่งที่ต้องเตรียมไปวันสอบ IELTS

1. นำบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตที่ใช้ในการสมัครสอบไปยืนยันตัวตนภายในวันสอบ

2. สำหรับปากกา ดินสอ และยางลบ ไม่สามารถนำเข้าห้องสอบได้ ทางศูนย์สอบจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์การเขียนให้ผู้สอบภายในห้องสอบ และสิ่งของอื่นๆ ที่นำติดตัวไปในวันสอบ จำเป็นต้องฝากไว้ ณ จุดรับฝากของที่ทางศูนย์สอบได้จัดเตรียมไว้ และปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เช่น สมาร์ทโฟน หรือสมาร์ทวอทช์

หากผู้สอบนำเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบจะถูกตัดสิทธิในการสอบได้


ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการสอบ IELTS

ระหว่างการสอบข้อเขียน

1. สอบทักษะการฟัง (Listening) ใช้เวลาในการสอบ 30 นาที + 10 นาทีสำหรับการเขียนคำตอบ สำหรับการสอบแบบกระดาษ

2. สอบทักษะการอ่าน (Reading) ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที

3. สอบทักษะการเขียน (Writing) ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที

โดยการสอบข้อเขียนทั้งสามทักษะข้างต้นจะทำต่อเนื่องกันไม่มีเวลาพัก ผู้สอบไม่สามารถไปห้องน้ำได้ในช่วงที่สอบทักษะการฟัง (Listening) ช่วงที่เจ้าหน้าทีคุมสอบเก็บและตรวจนับข้อสอบ และในช่วง 10 นาทีสุดท้ายก่อนหมดเวลาการสอบทักษะการอ่านและการเขียน รวมถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่กำลังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ เมื่อหมดเวลาในการทำข้อสอบในแต่ละทักษะ เจ้าหน้าที่จะประกาศให้ผู้สอบวางดินสอ ผู้สอบควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่เช่นนั้นผู้สอบอาจจะไม่ได้รับผลสอบสำหรับรอบสอบดังกล่าว


ระหว่างการสอบสัมภาษณ์

1. ผู้สอบควรมารอก่อนเวลาสอบประมาณ 30 นาที

2. ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยแสดงบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต

3. ฝากของส่วนตัวไว้กับเจ้าหน้าที่คุมสอบ (ไม่อนุญาตให้ผู้สอบนำโทรศัพท์มือถือ และนาฬิกาทุกประเภทเข้าห้องสอบ)

4. หลังจากลงทะเบียน ผู้สอบจะต้องรอในบริเวณที่ศูนย์สอบกำหนด จนกว่าอาจารย์ที่สัมภาษณ์จะมาเรียกผู้สอบเข้าห้องสัมภาษณ์

5. เมื่อการสอบเสร็จสิ้น ให้ผู้สอบออกจากบริเวณการสอบทันที ไม่อนุญาตให้ผู้สอบคุยกับผู้สอบท่านอื่นที่กำลังรอเข้าสอบต่อไป


ระยะเวลาในการรอผลสอบ IELTS
  • IELTS แบบกระดาษ: ผลสอบจะใช้เวลา 13 วันหลังจากวันสอบ

  • Computer-delivered IELTS: ผลสอบจะใช้เวลา 3-5 วันหลังจากวันสอบ

  • Life Skills for UKVI: ผลสอบจะใช้เวลา 7 วันหลังจากวันสอบ


บทความที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ IELTS


โปรลับ!! หากแจ้งว่ามาจากเวปไซต์ จะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก จ่ายเพียง 4,999 บาทเท่านั้น!!คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


GAT Eng


GED RLA


222 views0 comments

Comments


bottom of page