top of page
  • Writer's pictureEng for Edu

เจาะลึกรูปแบบคำถาม IELTS Writing Task2
การสอบ Writing Task 2 สำหรับ IELTS นั้น โดยมากมักจะมีรูปแบบคำถามที่ค่อนข้างแน่นอน ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบหลักๆของคำถามได้ทั้งสิ้น 5 รูปแบบ คือ


คำถามใน IELTS WRITING แบบ AGREE OR DISAGREE: Agree or Disagree: โจทย์จะกำหนดให้ผู้สอบตอบคำถามว่า เห็นด้วย (Agree) หรือ ไม่เห็นด้วย (Disagree) กับประโยคหรือข้อความที่โจทย์กำหนด ทั้งนี้ในบางครั้งอาจจะถามเพิ่มเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้สอบด้วยก็ได้


คำถามใน IELTS WRITING แบบ ADVANTAGES OUT WEIGHT DISADVANTAGES: Advantages out weight Disadvantages: โจทย์ในรูปแบบนี้จะกำหนดให้ผู้สอบตอบคำถามว่า ข้อดี (Advantages/ Benefits) นั้นดีกว่าหรือเหนือว่า ข้อเสีย (Disadvantages) หรือไม่อย่างไร


คำถามใน IELTS WRITING แบบ DISCUSS TWO VIEWPOINTS: Discuss two viewpoints: โจทย์ในรูปแบบนี้จะกำหนดให้ผู้สอบเขียนอภิปรายถึงประโยคหรือข้อความที่โจทย์กำหนดให้ โดยที่โจทย์จะกำหนดให้เป็น 2 แนวความคิดที่ตรงกันข้ามกัน ซึ่งในบางครั้งโจทย์จะกำหนดมาด้วยว่าให้ผู้สอบนั้นแสดงความคิดเห็นของผู้สอบเองเพิ่มเติมด้วย


คำถามใน IELTS WRITING แบบ CAUSES/ PROBLEMS AND EFFECTS AND SOLUTIONS: Causes/ Problems and Effects and Solutions: คำถามในลักษณะนี้โจทย์จะให้เขียนอธิบายถึงสาเหตุ ปัญหา หรือ ผลกระทบของเรื่องที่โจทย์กำหนด พร้อมทั้งให้อธิบายถึง แนวทางการแก้ปัญหา (Solution) ด้วย


คำถามใน IELTS WRITING แบบ DIRECT QUESTION: Direct Question: โจทย์ในรูปแบบนี้นั้น จะต่างกันกับ 4 รูปแบบข้างต้นอย่างชัดเจนโดยโจทย์จะกำหนดประโยคหรือข้อความพร้อมทั้งคำถามมาให้และให้ผู้สอบจะต้องตอบคำถามเหล่านั้นที่โจทย์กำหนดให้ด้วย


และทั้งหมดนี้คือรูปแบบของคำถามหลักๆที่พบได้ใน IELTS Writing จ้าคอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


Course IELTS https://www.facebook.com/EnglishforEducation

Course TOEIC https://www.facebook.com/commerce/products/4849125555167855/?ref=page_home_tab&referral_code=page_shop_card

Course SAT Math https://www.facebook.com/commerce/products/4569189939789902/?ref=page_home_tab&referral_code=page_shop_card

คอร์สกพ. https://www.facebook.com/commerce/products/4818721128199266/?ref=page_home_tab&referral_code=page_shop_card

GAT Eng

https://www.facebook.com/commerce/products/6980820785323490/?ref=page_home_tab&referral_code=page_shop_card


GED RLA

https://www.facebook.com/commerce/products/3588051437961437?ref=mini_shop_product_details&referral_code=page_shop_card

#tcas #gat #pat #toeic #ged #duolingo #muelt #muic #mu #ติวภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ #sat #เรียนต่อ #ย้ายประเทศ #เรียนต่อuk #เรียนต่อus #ติวอิ้ง #ติวแกรมม่า #เรียนต่อแคนาดา #เรียนต่อนิวซีแลนด์ #IELTS #ข้อสอบIELTS #english #UK


6 views0 comments
bottom of page