top of page

เจาะลึกรูปแบบคำถาม IELTS Writing Task2
การสอบ Writing Task 2 สำหรับ IELTS นั้น โดยมากมักจะมีรูปแบบคำถามที่ค่อนข้างแน่นอน ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบหลักๆของคำถามได้ทั้งสิ้น 5 รูปแบบ คือ


คำถามใน IELTS WRITING แบบ AGREE OR DISAGREE: Agree or Disagree: โจทย์จะกำหนดให้ผู้สอบตอบคำถามว่า เห็นด้วย (Agree) หรือ ไม่เห็นด้วย (Disagree) กับประโยคหรือข้อความที่โจทย์กำหนด ทั้งนี้ในบางครั้งอาจจะถามเพิ่มเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้สอบด้วยก็ได้


คำถามใน IELTS WRITING แบบ ADVANTAGES OUT WEIGHT DISADVANTAGES: Advantages out weight Disadvantages: โจทย์ในรูปแบบนี้จะกำหนดให้ผู้สอบตอบคำถามว่า ข้อดี (Advantages/ Benefits) นั้นดีกว่าหรือเหนือว่า ข้อเสีย (Disadvantages) หรือไม่อย่างไร


คำถามใน IELTS WRITING แบบ DISCUSS TWO VIEWPOINTS: Discuss two viewpoints: โจทย์ในรูปแบบนี้จะกำหนดให้ผู้สอบเขียนอภิปรายถึงประโยคหรือข้อความที่โจทย์กำหนดให้ โดยที่โจทย์จะกำหนดให้เป็น 2 แนวความคิดที่ตรงกันข้ามกัน ซึ่งในบางครั้งโจทย์จะกำหนดมาด้วยว่าให้ผู้สอบนั้นแสดงความคิดเห็นของผู้สอบเองเพิ่มเติมด้วย


คำถามใน IELTS WRITING แบบ CAUSES/ PROBLEMS AND EFFECTS AND SOLUTIONS: Causes/ Problems and Effects and Solutions: คำถามในลักษณะนี้โจทย์จะให้เขียนอธิบายถึงสาเหตุ ปัญหา หรือ ผลกระทบของเรื่องที่โจทย์กำหนด พร้อมทั้งให้อธิบายถึง แนวทางการแก้ปัญหา (Solution) ด้วย


คำถามใน IELTS WRITING แบบ DIRECT QUESTION: Direct Question: โจทย์ในรูปแบบนี้นั้น จะต่างกันกับ 4 รูปแบบข้างต้นอย่างชัดเจนโดยโจทย์จะกำหนดประโยคหรือข้อความพร้อมทั้งคำถามมาให้และให้ผู้สอบจะต้องตอบคำถามเหล่านั้นที่โจทย์กำหนดให้ด้วย


และทั้งหมดนี้คือรูปแบบของคำถามหลักๆที่พบได้ใน IELTS Writing จ้าคอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


GAT Eng


GED RLA


18 views0 comments

Yorumlar


bottom of page