top of page

แบบฝึกหัดคำศัพท์ Academic Word List: Sublist 2

Updated: May 14, 2023
คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง ติดต่อเราคลิ๊กปุ่มด้านล่างได้เลย
Sublist 2a: Words 1-10

Exercise 1

Which of the above AWL words do you know? Match the definitions to the word:

Achieve Acquisition Administration Affect Appropriate Aspect Assistance Categories Chapter Commission

1. suitable or proper in the circumstances

2. successfully reach an objective or result by effort, skill, or courage

3. a main division of a book / a period in history or in a person's life

4. an asset or object bought or obtained

5. a class or division of people or things regarded as having particular shared characteristics

6. an instruction, command, or role given to a person or group / a sum, usually a set percentage of the value, paid to an agent in a commercial transaction

7. a particular part or feature of something

8. the action of helping someone

9. the process or activity of running a business, organization, etc.

10. to have an effect on
Exercise 2

Choose which word will fit in the gap:

achieved acquisition administration affected appropriately aspect assistance categories chapter commissioned


1. In order to complete the research, he divided the data he had collected into various …………....

2. The company was given financial ……………. by the government. It needed the help because of its debt.

3. The country is going to start a new ………….. in its history. It has put the troubles behind it.

4. The cold weather has really ………………. my health.

5. The day-to-day …………….. of the business is quite time consuming.

6. His ……………... of the rival company was successfully completed. He was happy the sale proceeded so smoothly.

7. He was satisfied with every ………………. of his life.

8. He dressed ……………. for the occasion. It was a wedding and he wore a suit and tie.

9. He ………………. his ambition of becoming an artist, but he still has many goals left to pursue.

10. He was ……………….. by the art gallery to complete the painting.Answer
Sublist 2a: Words 1-10
1. Appropriate
2. Achieve
3. Chapter
4. Acquisition
5. Categories
6. Commission
7. Aspect
8. Assistance
9. Administration
10. Affect

Exercise 2
1. categories
2. assistance
3. chapter
4. affected
5. administration
6. acquisition
7. aspect
8. appropriately
9. achieved
10. commissioned
Sublist 2b: Words 11-20

Exercise 1

Which of the above AWL words do you know? Match the definitions to the word:

Community Complex Compute Conclusion Conduct Consequences Construction Consumer Credit Culture


1. a result or effect, typically one that is unwelcome or unpleasant

2. a person who buys goods or services for their own use

3. the people living in one particular area or people who are considered as a unit because of their common interests, social group or nationality

4. relating to the ideas, customs, and social behaviour of a society

5. to organize and perform a particular activity / to behave in a particular way, especially in a public or a formal situation

6. the action of building something, typically a large structure

7. difficult to understand or find an answer to because of having many different parts

8. calculate (a figure or amount)

9. the final part of something

10. the ability of a customer to obtain goods or services before payment, based on the trust that payment will be made in the future / public acknowledgement or praise, given or received when a person’s responsibility for an action or idea becomes apparent


Exercise 2

Choose which word will fit in the gap:

community complex computed conclusion conduct consequences construction consumers credit culturally


1. Britain is a very ethnically and ………………. diverse country.

2. It's a very…………………. issue to which there is no straightforward answer.

3. The hire charge for the car is ……………….. on a daily basis. This is the clearest way to work out the cost.

4. There's a large Jewish …………………….. living in this area.

5. There are many condominiums under ……………... at the moment. They are being built by various developers.

6. How should I ……………….myself at these dinners? I know nothing about etiquette.

7. If he suddenly stops taking his medicine, this could have serious ……………....

8. I found the ………………... of the film confusing. They should have made the ending clearer.

9. All …………………. will be affected by the increasing prices.

10. His manager gave him full …………………….for completing the project because he did most of the work.
Answer
Sublist 2b: Words 11-20
1. Consequences
2. Consumer
3. Community
4. Culture
5. Conduct
6. Construction
7. Complex
8. Compute
9. Conclusion
10. Credit
Exercise 2
1. culturally
2. complex
3. computed
4. community
5. construction
6. conduct
7. consequences
8. conclusion
9. consumers
10. creditSublist 2c: Words 21-30

Exercise 1

Which of the above AWL words do you know? Match the definitions to the word:

Design Distinction Element Equation Evaluation Features Final Focus Impact Injury


1. a part of something

2. a mathematical statement that two expressions are equal / a difficult problem which can only be understood if all the different influences are considered

3. a typical quality or an important part of something

4. to make or draw plans for something, for example clothes or buildings

5. a difference or contrast between similar things or people

6. a powerful effect that something, especially something new, has on a situation or person

7. the centre of interest or activity

8. assessment

9. last

10. harm or damage that is done or sustained

Exercise 2

Choose which word will fit in the gap:

designed distinction elements equation evaluate features final focused impact injuries


1. The new tax laws had a big ………………. on middle class families. Most of them were negatively affected.

2. The members of the committee were short of time so in the meeting they ………………. on the main problems.

3. His ……………………. from the bike accident were not severe.

4. The film had all the ……………….. of a great story.

5. We will …………………. the English Programme at the end of the year in order to establish if it was successful or not.

6. There's a clear ………………….. between the dialects spoken in the north and the south of the country.

7. Managing the economy is a complex ………………. of reducing the deficit and controlling inflation.

8. He found that the …………………... the chapter of the book was the most difficult to write.

9. This range of clothing is specially …………………. for overweight people.

10. The town's main ……………….. are its beautiful church and quaint old marketplace.Answer
Sublist 2c: Words 21-30
1. Element
2. Equation
3. Features
4. Design
5. Distinction
6. Impact
7. Focus
8. Evaluation
9. Final
10. Injury

Exercise 2
1. impact
2. focused
3. injuries
4. elements
5. evaluate
6. distinction
7. equation
8. final
9. designed
10. features
Sublist 2d: Words 31 - 40

Which of the above AWL words do you know? Match the definitions to the word:

Institute Investment Item Journal Maintain Normal Obtain Participate Perceive Positive


1. usual, typical, or expected

2. the act of putting money, effort, time, etc. into something to make a profit or get an advantage, or the money, effort, time, etc. used to do this

3. constructive, optimistic, or confident / with no possibility of doubt

4. to get something

5. something which is part of a list or group of things

6. introduce or establish (a scheme, undertaking, or policy) / an organization having a particular purpose

7. to continue to have; to keep in existence, or not allow to become less

8. to come to an opinion about something, or have a belief about something / see

9. a newspaper or magazine that deals with a particular subject or professional activity / a diary

10. to take part in or become involved in an activity

Exercise 2

Choose which word will fit in the gap:

instituted investment item Journal maintained normal obtain participation perceive positive


1. The new director …………………. many changes after he took over the company. For example, he introduced flexi-time and increased wages.

2. Despite being in opposing political parties, the two leaders have ………………….. a good working relationship over the years.

3. The teacher encouraged …………………... in his class by offering a reward every time a student answered a question.

4. He sent his article to the ……………………. of Alternative Medicine.

5. He does …………………... working hours, from 9am to 5pm. His wife's hours are more unusual because she works shifts.

6. He was ……………………... he would pass his exams. He was so sure because he had worked so hard.

7. It is difficult to ……………………….. cheap house insurance in this area because it floods regularly. However, in a town nearby you can get it quite cheaply.

8. There's been a significant …………………….. of time and energy in order to make the project a success.

9. People often …………………….. the homeless in a very negative way. They hold these views because they blame them for their own situation.

10. We are running out of time so we should move onto the last ………………….. on the agenda.Answer
Sublist 2d: Words 31 - 40
1. Normal
2. Investment
3. Positive
4. Obtain
5. Item
6. Institute
7. Maintain
8. Perceive
9. Journal
10. Participate
Exercise 2
1. instituted
2. maintained
3. participation
4. Journal
5. normal
6. positive
7. obtain
8. investment
9. perceive
10. item
Sublist 2e: Words 41-50

Which of the above AWL words do you know? Match the definitions to the word:

Potential Previous Primary Purchase Range Region Regulation Relevant Resident Resource


1. more important than anything else; main

2. a set of similar things / the amount, number or type of something between an upper and a lower limit

3. possible when the necessary conditions exist

4. connected with what is happening or being discussed

5. a rule or directive made and maintained by an authority

6. a useful or valuable possession or quality of a country, organization or person

7. a person who lives somewhere permanently or on a long-term basis

8. existing or occurring before in time or order


9. a particular area or part of the world, of the body, etc., or any of the large official areas into which a country is divided


10. acquire (something) by paying for it; buy


Exercise 2

Choose which word will fit in the gap:

potentially previous primary purchased range regions regulation relevant resident resources


1. I …………………. the painting for $10,000.

2. The school has a strict …………………….. that pupils must wear the school uniform at all times.

3. He buys a wide …………………….. of goods when he goes shopping.

4. You are going off topic. The point you are making is not really …………….. to the current situation.

5. The ………………….. owner of the house built a shed in the garden. The new owner decided to remove it.

6. The ……………………... aim of schools is to make sure that students are well-educated. The next one is to make sure they are well-behaved.

7. France has some of the largest wine-producing …………………... in the world.

8. He has lived here longer than anyone else. In fact, he has been a …………………. in the village for his whole life.

9. If we keep extracting natural ………………….. from our earth, we will destroy the planet.

10. John will ……………………. do well at university because he is intelligent and hardworking. Answer
Sublist 2e: Words 41-50
1. Primary
2. Range
3. Potential
4. Relevant
5. Regulation
6. Resource
7. Resident
8. Previous
9. Region
10. Purchase

Exercise 2
1. purchased
2. regulation
3. range
4. relevant
5. previous
6. primary
7. regions
8. resident
9. resources
10. potentially
Sublist 2f: Words 51-60

Exercise 1

Which of the above AWL words do you know? Match the definitions to the word:

Secure Select Strategy Transfer Restrict Survey Text Site Seek Tradition

1. fixed firmly so not likely to move or break / a place it is difficult to get out of or escape from

2. a detailed plan to achieve something

3. to limit someone or something

4. the written words in books or magazines etc.

5. a place where something is, was, or will be built, or where something happened, is happening, or will happen

6. to try to find something / to ask for approval or permission

7. a belief, principle or way of acting which people in a particular society or group have continued to follow for a long time

8. to gather information by asking people questions

9. to move someone or something from one place to another

10. to choose carefully
Exercise 2

Choose which word will fit in the gap:

Secure Select Strategy Transfer Restrict Survey Text Site Seek Tradition


1. When she goes to the market she always ………………. the fruit and vegetables that are fresh.

2. The company has a very good marketing …………………. for their new product so it should sell well.

3. The company is trying to find a suitable ………………….. in the town to build a supermarket.

4. The book is mainly ………………….. . There are very few pictures.

5. The students were told to conduct a ……………………... to find out why people visited the town at weekends.

6. She …………………………. approval from her manager to have a holiday in June.

7. …………………….. dances have started to disappear in many countries because young people are not interested any more. They prefer modern styles of dance.

8. She made sure the child seat was fixed ……………………..onto the back seat so her child would be safe.

9. He ………………………... the money from his current account into his savings account.

10. The sale of alcohol was ……………………….. in order to reduce the number of road accidents. People could only buy it from 11am to 3pm. Answer

Sublist 2f: Words 51-60
1. Secure
2. Strategy
3. Restrict
4. Text
5. Site
6. Seek
7. Tradition
8. Survey
9. Transfer
10. Select

Exercise 2
1. selects
2. strategy
3. site
4. text
5. survey
6. sought
7. traditional
8. securely
9. transferred
10. restricted
คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


GAT Eng


GED RLA


Comments


bottom of page