top of page

แบบฝึกหัดคำศัพท์ Academic Word List: Sublist 4

Updated: May 14, 2023
คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง ติดต่อเราคลิ๊กปุ่มด้านล่างได้เลย

Sublist 4a: Words 1-10

Exercise 1

Which of the above AWL words do you know? Match the definitions to the word:

Access Adequate Annual Apparent Approximate Attitude Attribute Civil Code Commit


1. a feeling or opinion about someone or something

2. the right or opportunity to use or look at something / the method or possibility of getting near to a place or person

3. able to be seen or understood / seeming to exist or be true

4. regard something as being caused by something else / a characteristic or quality that someone or something has

5. enough

6. related to the ordinary life of citizens rather than military, legal, or religious

7. Not exact

8. a set of rules or principles

9. to do something illegal or wrong / a promise

10. yearly
Exercise 2

Choose which word will fit in the gap:

access adequate annual apparently approximately attitude attribute civil code Committing


1. The school has a strict dress ………………. - boys have to wear long black trousers, black shoes and a white shirt at all times.

2. ………………. a crime in this country carries severe penalties.

3. The country is facing a ………………….. war because of deep divisions in the population over who should rule the country.

4. There isn’t ………………………... drinking water for all the population because there has been a severe drought.

5. People’s …………………..towards marriage has changed over the last few decades. Many are marrying much later or not at all.

6. I would definitely ………………….. his bad score to his lack of study. That is the reason he failed.

7. His ……………………. salary is about $35,000. Next year it will increase.

8. The number of visitors to Japan rose by ………………. 15% in 2012. The precise percentage is 14.8.

9. We didn’t know why he arrived late but……………….. it was because his car broke down.

10. He is high up in the military so he has ………………. to all the classified documents. Answer
Sublist 4a: Words 1-10
1. Attitude
2. Access
3. Apparent
4. Attribute
5. Adequate
6. Civil
7. Approximate
8. Code
9. Commit
10. Annual
Exercise 2
1. code
2. Committing
3. civil
4. adequate
5. attitude
6. attribute
7. annual
8. approximately
9. apparently
10. access


Sublist 4b: Words 11-20

Exercise 1

Which of the above AWL words do you know? Match the definitions to the word:

Communicate Concentrate Confer Contrast Cycle Debate Despite Dimension Domestic Emerge

1. a measurement of something’s height, length, or width

2. to happen in a particular order, one event following another

3. to exchange ideas, usually to come to a decision on the best course of action

4. to focus attention or effort on a particular task or activity

5. to not be prevented by something

6. relating to a person’s own country or home

7. the difference between two or more things

8. to discuss or argue something formally / to consider something; deliberate

9. to appear by coming out of something or out from behind something / to come to the end of a difficult period or experience

10. to share information with others by writing, speaking, body movements, or other signals

Exercise 2

Choose which word will fit in the gap:

communicator concentrate confer contrasting cycle debating despite dimensions domestic emerging


1. The defendant will ………………. with his lawyer in order to decide whether to change his plea to guilty.

2. Despite the criticisms he faced in the newspapers over his early performance he is …………………. as a strong contender to win the elections.

3. I'm …………………...whether to go to study in Australia or England. I'm not sure which is the best choice.

4. The Prime Minister has not focused much on foreign policy because there are so many ………………….. problems to deal with.

5. The two women have very ………………... styles of management. One is hands-on the other is very hands-off.

6. He is an excellent ……………….. - he can convey his thoughts and ideas very clearly.

7. I will keep studying hard for IELTS ……………... the amount of time it takes.

8. The annual agricultural …………………... includes activities related to the growth and harvest of a crop.

9. I have to ………………... very hard during the IELTS listening test otherwise I will miss what has been said.

10. What are the exact ………………... of the wardrobe? I want to see if it will fit in the bedroom.Answer
Sublist 4b: Words 11-20
1. Dimension
2. Cycle
3. Confer
4. Concentrate
5. Despite
6. Domestic
7. Contrast
8. Debate
9. Emerge
10. Communicate
Exercise 2
1. confer
2. emerging
3. debating
4. domestic
5. contrasting
6. communicator
7. despite
8. cycle
9. concentrate
10. dimensionsSublist 4c: Words 21-30

Exercise 1

Which of the above AWL words do you know? Match the definitions to the word:

Error Ethnic Goal Grant Hence Hypothesis Implement Implicate Impose Integrate

1. relating to a particular race of people

2. aim or purpose

3. mistake

4. the reason or explanation for something; therefore

5. to mix with another society or group, often changing to adapt to this / combining things to become more effective

6. to force something, such as a decision, on someone else

7. to put a decision, plan or agreement into effect

8. to show that someone is involved in something bad, usually a crime

9. an explanation made on the basis of limited evidence as a starting point for further investigation

10. money given, usually by the government, to an organization or person for a special purpose
Exercise 2

Choose which word will fit in the gap:

error ethnicity goal grant hence hypothesized implemented implicated imposed integrate

1. Human ……………….. is the reason for most traffic accidents. Often, drivers do not concentrate.

2. Even though legislation has been passed to increase disability benefits payments, the change will not be ………………. until next year.

3. Sanctions have been ………………... on the country for a number of years and it is causing great hardship for many people. But they have no choice.

4. His …………………….. is not known. He was born in the North but we don’t know where his parents originated from.

5. You can apply to the government for a …………………... to go to university but it is very competitive. You may have to pay yourself.

6. When you immigrate to another country you need to ……………….. as much as you can by learning their customs and habits.

7. The researchers have ……………….. that social class is the key factor in educational achievement. They will now test this with further research.

8. His ……………….. in life now is to have a family and settle down. He has already achieved all he wanted in his career.

9. Several people have been ………………….. in the murder of the politician, but they are still not certain who was responsible.

10. She was a very keen artist, ………………... all the paintings that were found in her house after she passed away.Answer
Sublist 4c: Words 21-30
1. Ethnic
2. Goal
3. Error
4. Hence
5. Integrate
6. Impose
7. Implement
8. Implicate
9. Hypothesis
10. Grant
Exercise 2
1. error
2. implemented
3. imposed
4. ethnicity
5. grant
6. integrate
7. hypothesized
8. goal
9. implicated
10. hence
Sublist 4d: Words 31-40

Exercise 1

Which of the above AWL words do you know? Match the definitions to the word:

Internal Investigate Job Label Mechanism Obvious Occupy Option Output Overall

1. words or phrases used to describe the characteristics of someone or something / a piece of paper used to give information about the thing it is attached to

2. taking everything into account

3. occurring inside someone or something else

4. the amount of something produced by a machine, industry, or person

5. work / difficult activity or problem

6.to discover the truth about something (often a crime) through careful examination

7. a part of a machine, or a set of parts that work together / a way of doing something that is planned

8. one thing that can be chosen from a set of possibilities

9. fill or take up a space or time / reside or have one’s place of business in (a building)

10. clear; easy to see or understandExercise 2

Choose which word will fit in the gap:

internal investigation job labelled mechanisms obvious occupying options output overall

1. The police carried out a thorough …………….. of the incident and subsequently arrested a number of suspects.

2. The company is ………………….. 200 square feet of space on the 7th floor.

3. The pupil has been ……………….. a troublemaker because he is often disruptive in class.

4. There are many nice new apartment blocks in the city so if you are looking for somewhere to live you won't be short of ………………...

5. It was fairly ………………….. which students were working hard because they got the highest scores.

6. It will be a ………………….. to get all this photocopying finished on time. We only have one hour.

7. It’s the working of the internal …………………... of a watch that determine its true quality

8. At first he appeared ok after the accident but he had actually sustained some severe ……………………. injuries.

9. It was a bad olympics for the Australians …………………... They only won a few medals.

10. Demand for the powdered milk was increasing so the company took on more employees in order to boost ………………Answer
Sublist 4d: Words 31-40
1. Label
2. Overall
3. Internal
4. Output
5. Job
6. Investigate
7. Mechanism
8. Option
9. Occupy
10. Obvious
Exercise 2
1. investigation
2. occupying
3. labelled
4. options
5. obvious
6. job
7. mechanisms
8. internal
9. overall
10. output


Sublist 4e: Words 41-50

Exercise 1

Which of the above AWL words do you know? Match the definitions to the word:

Parallel Parameter Phase Predict Principal Prior Professional Project Promote Regime

1. planned work that takes a period of time and is intended to achieve a particular aim

2. happening before something else

3. when the distance between things is the same all along their length / a similarity between two things

4. the most important

5. a stage in a process of development or series of events

6. related to work that needs special training or education / doing a job that other people do as a hobby.

7. a particular government or a system or method of government, usually viewed in a disapproving way by other governments

8. a set of limits about how something must happen or be done

9. to encourage people to buy, use, like, do, or support something

10. to say or guess what is going to happen in the future, usually based on some knowledge or experience


Exercise 2

Choose which word will fit in the gap:

parallels parameters phase predict principal prior professional project promoting regime

1. The construction company still believes the project will be built in time - …………………. 1 and 2 have already been completed.

2. The human resources department establishes the ……………….. within which the sales staff can operate.

3. The situation with the civil war in the country is very volatile and changing all the time so it is difficult to ………………... what will happen over the next few weeks.

4. …………………. awareness of environmental issues is not given a high enough priority by many governments.

5. The US gave no ……………………. warning that it was going to attack the country.

6. There are………………………. between the two incidents - they both occurred on the same date and around the same time.

7. He plays tennis in the amateur tournaments but he is hoping to turn …………………… .

8. The …………………….. reason why I decided to take the job is that the company has a good pension scheme.

9. It is hoped that the harsh sanctions placed on the country will bring about the collapse of the ……………………....

10. Her latest …………………... is a documentary on the lives of the refugees who fled from Bosnia.Answer 
Sublist 4e: Words 41-50

1. Project
2. Prior
3. Parallel
4. Principal
5. Phase
6. Professional
7. Regime
8. Parameter
9. Promote
10. Predict
Exercise 2
1. phase
2. parameters
3. predict
4. promoting
5. prior
6. parallels
7. professional
8. principal
9. regime
10. projectSublist 4f: Words 51-60

Exercise 1

Which of the above AWL words do you know? Match the definitions to the word:

Resolve Retain Series Statistic Status Stress Subsequent Sum Summary Undertake

1. a numerical fact / information based on a study of the number of times something happens or is present

2. a number of similar or related events or things that follow one after another

3. a commitment to begin something that will be hard or difficult

4. a short, clear description that gives the main facts or ideas about something

5. to solve or end a problem or difficulty

6. the total of things when added together or something when considered as a whole

7. mental or emotional tension or strain caused by difficult circumstances

8. keep

9. happening after something else

10. relative social or professional position


Exercise 2

Choose which word will fit in the gap:

resolve retain series statistical status stressed subsequent sum summarised undertook


1. He is using…………………. data in his presentation to show how the population has increased.

2. The government …………………. a thorough review of the welfare benefits system last year. They needed to do something as costs were spiralling.

3. He is feeling incredibly ……………….. due to the pressure of exams. He's not eating or sleeping well.

4. He only had 10 minutes for his presentation at the conference so he ………………….. his research findings in as few words as possible.

5. The army wanted to ………………….. control of the north but they were driven back by the rebels.

6. There has been an improvement in the ………………... of retired people over the last decade, but more needs to be done.

7. His sudden illness and ………………... death were a surprise to everyone.

8. The total ………………... he received from all the work he did was less than expected, so he was disappointed.

9. There has been a …………………. of robberies in the local area recently so the residents are going to set up a neighbourhood watch.

10. We never did …………………….. the problem of the leaking tap. We’ll have to get a plumber in.
Answer 
Sublist 4f: Words 51-60

1. Statistic
2. Series
3. Undertake
4. Summary
5. Resolve
6. Sum
7. Stress
8. Retain
9. Subsequent
10. Status

1. statistical
2. undertook
3. stressed
4. summarised
5. retain
6. status
7. subsequent
8. sum
9. series
10. resolve
คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


GAT Eng


GED RLA
Comments


bottom of page