top of page

แบบฝึกหัดคำศัพท์ Academic Word List: Sublist 5

Updated: May 14, 2023
คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง ติดต่อเราคลิ๊กปุ่มด้านล่างได้เลย
Sublist 5a: Words 1-10

Exercise 1

Which of the above AWL words do you know? Match the definitions to the word:

Academy Adjust Alter Amend Aware Capacity Challenge Clause Compound Conflict


1. to change something, usually slightly, or to cause the characteristics of something to change

2. having knowledge or perception of a fact or situation

3. the ability to do a particular thing / the total amount that can be contained or produced

4. a particular part of a written legal document

5. a school that teaches a particular subject or trains people for a particular job

6. a serious disagreement or argument which usually lasts a long time

7. something that is composed of two or more elements

8. to move or change something slightly so that it has the desired fit or appearance

9. a difficult situation that needs to be overcome

10. to change the words of a text, especially a law or a legal document
Exercise 2

Choose which word will fit in the gap:

academy adjusted alter amend aware capable challenge clause compound conflicts


1. He is perfectly …………………… of scoring a band 7 in IELTS because his English skills are excellent.

2. The government wanted to ………………….. the constitution so that they could remain in power for longer, but there was a lot of opposition.

3. He was ……………….. that he was being followed by someone, but he pretended he did not know, and carried on walking.

4. A subject that has two or more verbs, is called a …………………. verb.

5. The internal …………………... within the government were threatening the stability of the country.

6. The picture was not hanging on the wall properly so she …………………. it to make it straight.

7. Getting a 7.5 in IELTS will be a …………………... , but I believe I can do it if I study hard enough.

8. He had to …………………. his plans after he found out his meeting would finish later.

9. The Labour Party in the UK finally changed …………………. IV of their constitution in 1995.

10. He trained at the police …………………... for a year. Now he is an officer with the local police force


Answer
Sublist 5a: Words 1-10
1. Alter
2. Aware
3. Capacity
4. Clause
5. Academy
6. Conflict
7. Compound
8. Adjust
9. Challenge
10. Amend

Exercise 2
1. capable
2. amend
3. aware
4. compound
5. conflicts
6. adjusted
7. challenge
8. alter
9. clause
10. academy

Sublist 5b: Words 11-20

Exercise 1

Which of the above AWL words do you know? Match the definitions to the word:

Consult Contact Decline Discrete Draft Enable Energy Enforce Entity Equivalent

1. to refuse something / to become worse or lower

2. to make possible

3. equal in amount, purpose, value, meaning etc

4. to get advice or information from a person or book with specialist knowledge on something

5. the quality of behaving or speaking in such a way as to avoid causing offence or revealing confidential information / individually separate and distinct

6. to make people follow a law, or make people accept a particular situation

7. something that exists separately from other things with an independent existence

8. a version of writing before the final piece

9. the strength and power to be physically and mentally active / power derived from physical or chemical resources

10. communication with another person, usually regularly by speaking or writing / the state of touching another person


Exercise 2

Choose which word will fit in the gap:

consult contact declined discretion draft enabled energy enforced entity equivalent


1. I submitted a ……………….. of my term paper to my teacher, so he could give me some advice before submitting it again at the end of term.

2. The teachers at my school ………………... the uniform code very strictly. We were punished by detention if we did not follow it.

3. Taking a few months off work ……………………. me to prepare for the IELTS exam.

4. He ………………... my offer to come around for dinner. I’m not sure why.

5. It’s wrong to think of the UK property market as a single ……………….... There are really two markets – the London market which is still in a housing bubble, and the rest of the UK which has still to recover from the housing crash.

6. I really appreciated my manager’s ………………... when I told him about my illness. He didn’t tell anyone and he gave me some leave from work to sort things out.

7. I kept in close …………………. with my family while I was travelling around the world, usually by skype.

8. I decided to ………………... my doctor as my symptoms were getting worse.

9. At the current exchange rate, 1 dollar is ………………. to about 0.72 euros.

10. I’ve got so much more …………………... since I started exercising regularly and eating healthy food.Answer
Sublist 5b: Words 11-20
1. Decline
2. Enable
3. Equivalent
4. Consult
5. Discrete
6. Enforce
7. Entity
8. Draft
9. Energy
10. Contact

Exercise 2
1. draft
2. enforced
3. enabled
4. declined
5. entity
6. discretion
7. contact
8. consult
9. equivalent
10. energySublist 5c: Words 21-30

Exercise 1

Which of the above AWL words do you know? Match the definitions to the word:

Evolve Expand Expose External Facilitate Fundamental Generate Generation Image Liberal

1. of, on, for, or coming from the outside

2. forming the base, from which everything else develops / more important than anything else

3. to make something possible or easier

4. respecting and allowing many different types of beliefs or behaviour

5. all the people of about the same age within a society or within a particular family

6. to increase in size, number, or importance, or to make something increase in this way

7. a picture in your mind or an idea of how someone or something is

8. to remove what is covering something so that it can be seen

9. to cause something to exist

10. to develop gradually, or to cause something or someone to develop graduallyExercise 2

Choose which word will fit in the gap:

evolved expanded exposed external facilitate fundamental generated generation image liberal

1. The Netherlands is a very ………………... country - they have a very relaxed attitude towards drugs, sex and prostitution.

2. The university has gradually …………………... over the years, and is now one of the largest in the country.

3. Around 5,000 new jobs should be ………………... over the next decade when the new science park is built.

4. Football hooliganism gives the game a very bad …………………...

5. Bacteria have ……………………. over the years to become resistant to many types of antibiotics.

6. In order to ……………………. the student's learning, a computer lab had been built at the school.

7. Although he only suffered minor …………………... injuries from the accident, it soon became apparent that his internal injuries were quite severe.

8. People these days will wear what clothes they like but my parents …………………. were much more conservative when they were young.

9. The newspapers …………………... the businessman for what he was - a fraudster and a liar.

10. Ensuring children are educated is ……………….. to a country’s development.
Answer
Sublist 5c: Words 21-30
1. External
2. Fundamental
3. Facilitate
4. Liberal
5. Generation
6. Expand
7. Image
8. Expose
9. Generate
10. Evolve

Exercise 2
1. liberal
2. expanded
3. generated
4. image
5. evolved
6. facilitate
7. external
8. generation
9. exposed
10. fundamental


Sublist 5d: Words 31-40

Exercise 1

Which of the above AWL words do you know? Match the definitions to the word:

License Logic Margin Medical Mental Modify Monitor Network Notion Objective

1. relating to the science or practice of medicine

2. to give someone official permission to have or do something

3. aim or goal

4. a group or system of interconnected people or things

5. make partial or minor changes to something, such as a plan, document, law or behaviour, to improve it

6. the amount by which one thing is different from another

7. a way of thinking and reasoning that is based on good judgement and validity

8. to watch and check a situation carefully for a period of time in order to discover something about it

9. an idea or belief

10. relating to the mind, or involving the process of thinking
Exercise 2

Choose which word will fit in the gap:

licensed illogical margins medical mental modifications monitoring networking notion objectives

1. The …………………. he made the Strategy Outline Review excellent – it’s much better than it was before.

2. The doctor has been……………………. his heartbeat for 4 weeks. Everything seems to be healthy.

3. The company has set a number of ………………….. that each employee must achieve by the end of the year.

4. He has many …………………….. problems now that he is in his 90s. He often has to visit the hospital.

5. The government won the election by the narrowest of …………………... – they only got an extra 27,000 votes.

6. The ………………….. that all women are bad drivers is just stereotyping.

7. It’s ……………………. for the company to increase its staffing now, just when we are going into a recession.

8. His ……………………... health is very good at the moment. He no longer takes any types of medication.

9. Social …………………. is a very important part of my marketing job.

10. The new restaurant in town is …………………... to sell alcohol so we should go there for a drink later.
Answer
Sublist 5d: Words 31-40
1. Medical
2. License
3. Objective
4. Network
5. Modify
6. Margin
7. Logic
8. Monitor
9. Notion
10. Mental
Exercise 2
1. modifications
2. monitoring
3. objectives
4. medical
5. margins
6. notion
7. illogical
8. mental
9. networking
10. licensedSublist 5e: Words 41-50

Exercise 1

Which of the above AWL words do you know? Match the definitions to the word:

Orient Perspective Precise Prime Psychology Pursue Ratio Reject Revenue Stable

1. exact / accurate

2. a particular way of considering or viewing something

3. the quantitative relation between two amounts, which expresses how much bigger one is than the other

4. the income that a government or company receives regularly

5. to refuse to accept, use, or believe something or someone6. the scientific study of the human mind and its functions / the influence of a particular person's character on their behaviour

7. main or most important

8. to aim something at someone or something, or make something suitable for a particular group of people

9. to follow someone or something, usually to try to catch or kill them

10. firmly fixed or not likely to move or change
Exercise 2

Choose which word will fit in the gap:

oriented perspective precisely primary psychology pursuit ratio rejection revenues stable


1. The …………………. of students to teachers in the university is 33 to 1.

2. The…………………….. of desk top computer manufacturers have been falling ever since the introduction of the tablet.

3. He has been studying ………………... at university because he wants to be a psychiatrist in the future.

4. The police remained in …………………. of the car involved in the bank robbery for 3 miles.

5. She came into the room at ……………….. the moment I was wrapping her present. It ruined the surprise!

6. The ……………………….. reason for obesity is the excessive consumption of sugar and sugary products.

7. From 2003-2007, the number of people visiting Japan remained …………….... It only started to fall in 2008.

8. He was very upset when he got his ………………….. letter for the job he had applied for. He had thought he had all the skills and qualifications needed.

9. I never really saw things from my parent’s…………………. when I was younger. I think I was a very difficult child to deal with!

10. The English lesson was ……………………... towards lower-intermediate level speakers. Things were kept fairly easy.Answer
Sublist 5e: Words 41-50
1. Precise
2. Perspective
3. Ratio
4. Revenue
5. Reject
6. Psychology
7. Prime
8. Orient
9. Pursue
10. Stable
Exercise 2
1. ratio
2. revenues
3. psychology
4. pursuit
5. precisely
6. primary
7. stable
8. rejection
9. perspective
10. oriented
Sublist 5f: Words 51-60

Exercise 1

Which of the above AWL words do you know? Match the definitions to the word:

Style Substitute Sustain Symbol Target Transit Trend Version Welfare Whereas

1. to replace someone or something with an alternative

2. a sign, object, or shape which represents something else

3. to continue for a long time / to suffer or experience some kind of danger or loss

4. the movement of goods or people from one place to another

5. a general change or development in a situation or in the way that people are behaving

6. physical and mental health and happiness, especially of a person / assistance provided by the state for those who do not have enough money

7. a specific level or situation someone aims to achieve

8. a particular form of something that is slightly different from other forms of the same thing

9. typical way that something is done, especially by a person or group, or in a particular time or place

10. but; compared with the fact that


Exercise 2

Choose which word will fit in the gap:

style substitute sustained symbol target transit trend version welfare whereas


1. He has a very hands-on ……………………. of management. He likes to get involved in any current projects rather than just leaving it all to his employees.

2. They are building rapid rail …………………... in many cities to combat congestion.

3. I prefer the older ……………………….. of microsoft windows. The new one is not very user friendly.

4. There has been an upward ………………….. in the number of smaller families in Bangladesh.

5. Indians see gold as a ……………………….. of purity, prosperity and good fortune.

6. The amount of oil produced by Saudi Arabia increased, ……………….. the amount produced by Iraq declined.

7. Social services are concerned about the …………………..of the children, so they may intervene.

8. The government has a ……………………. of full employment by the end of the year. They are sure they can achieve it.

9. After half time the manager decided to …………….. one of his football players because he was looking tired.

10. He ……………….. some serious injuries when he fell from the ladder.Answer
Sublist 5f: Words 51-60
1. Substitute
2. Symbol
3. Sustain
4. Transit
5. Trend
6. Welfare
7. Target
8. Version
9. Style
10. Whereas

Exercise 2
1. style
2. transit
3. version
4. trend
5. symbol
6. whereas
7. welfare
8. target
9. substitute
10. sustained
คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


GAT Eng


GED RLA
Comments


bottom of page