top of page

แบบฝึกหัดคำศัพท์ Academic Word List: Sublist 7

Updated: May 14, 2023
คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง ติดต่อเราคลิ๊กปุ่มด้านล่างได้เลย
Sublist 7a: Words 1-10

Here we move on to practice exercises for the academic word list sublist 7a

In the first exercise you check your knowledge of the words, and in the second exercise you practice usage of the words in a gap fill. These are words 1 - 10 from sublist 7a:

 • Adapt

 • Adult

 • Advocate

 • Aid

 • Channel

 • Chemical

 • Classic

 • Comprehensive

 • Comprise

 • ConfirmExercise 1

Which of the above AWL words do you know? Match the definitions to the word:

1. to make an arrangement or meeting certain, often by phone or writing

2. complete and including everything that is necessary

3. help or support / help given to poorer countries by richer countries in the form of money, food, clothing etc.

4. a person or animal that has grown to full size and strength

5. to publicly support or suggest an idea, development, or way of doing something (v) / someone who publicly supports something (n)

6. having a high quality or standard against which other things are judged

7. a television station / a passage for water or other liquids to flow along

8. to change something to suit different conditions or uses

9. any basic substance that is produced by or used in a reaction involving changes to molecules or atoms

10. made up ofExercise 2

Choose which word will fit in the gap:

 • Adapt

 • Adult

 • Advocate

 • Aid

 • Channel

 • Chemical

 • Classic

 • Comprehensive

 • Comprise

 • Confirm


1. The Stradivarius is a .... violin and nothing can beat the quality of its sound.


2. The government ... raising the legal age of drinking alcohol to 21.


3. He .... that he would come to my office at 2.30pm.


4. Young children should be accompanied by an .... when they go to the cinema.


5. The IELTS exam is ... of a speaking, writing, listening, and reading test.


6. Some animal species will not be able to ... to the warmer temperatures from global warming and may become extinct.


7. The student carried out a very ... review of the literature for his PhD, so his supervisor was very pleased.


8. She has difficulty walking now, so she gets herself around the house with the ... of a walking frame.


9. To help alleviate future flooding, a ... was dug to allow the river to drain away from the town.


10. People are becoming more aware of some of the dangerous ... that are in every day products that we use.Answer
Exercise 1

1. Confirm
2. Comprehensive
3. Aid
4. Adult
5. Advocate
6. Classic
7. Channel
8. Adapt
9. Chemical
10. Comprise

Exercise 2

1. classic
2. advocates
3. confirmed
4. adult
5. comprised
6. adapt
7. comprehensive
8. aid
9. channel
10. chemicals

Sublist 7b: Words 11-20

Here we move on to practice exercises for the academic word list sublist 7b

In the first exercise you check your knowledge of the words, and in the second exercise you practice usage of the words in a gap fill. These are words 11 - 20 from sublist 7b:

 • Contrary

 • Convert

 • Couple

 • Decade

 • Definite

 • Deny

 • Differentiate

 • Dispose

 • Dynamic

 • EliminateExercise 1

Which of the above AWL words do you know? Match the definitions to the word:


1. to change in form or character / to change to a new religion, belief, opinion, etc., or to make someone do this

2. certain or clear

3. to get rid of someone or something or deal with something so that the matter is finished

4. to be excluded from further competition or investigation / to completely destroy (something) so it does not exist

5. two people or things that are similar or connected in some way

6. to say that something is not true

7. positive in attitude and full of energy and new ideas (person) / characterized by constant change, activity, or progress (process or system)

8. 10 years, usually a period such as 2000 to 2009

9. the opposite

10. to show or find the difference between things that are comparedExercise 2

Choose which word will fit in the gap:

 • Contrary

 • Convert

 • Couple

 • Decade

 • Definite

 • Deny

 • Differentiate

 • Dispose

 • Dynamic

 • Eliminate1. She has been doing yoga for a .... of years now, so she is pretty flexible.


2. Unless any specific evidence is found to the .... , I will continue to believe that he is guilty of stealing the books.


3. She was .... that she would get a band 7 in IELTS so she was quite disappointed with a 6.5.


4. Strong and respected leaders normally need to be very ... and charismatic.


5. One of the bedrooms was very small, so after they bought the house, they ... it into a bathroom.


6. Any team that fails to score will be automatically ... from the game.


7. He ...that he started the fight, even though some of his friends said he had.


8. It is expected that the gap between the rich and poor will continue to increase over the next .... .


9. She couldn’t .... between the twins. They both looked identical.


10. The ..... of nuclear waste is very problematic. The main method is to bury it in the ground and hope it doesn't leak out.Answer
Exercise 1

1. Convert
2. Definite
3. Dispose
4. Eliminate
5. Couple
6. Deny
7. Dynamic
8. Decade
9. Contrary
10.Differentiate

Exercise 2

1. couple
2. contrary
3. definite
4. dynamic
5. converted
6. eliminated
7. denied
8. decade
9. differentiate
10. disposal

Sublist 7c: Words 21-30

Here we move on to practice exercises for the academic word list sublist 7c

In the first exercise you check your knowledge of the words, and in the second exercise you practice usage of the words in a gap fill. These are words 21 - 30 from sublist 7c:

 • Empirical

 • Equip

 • Extract

 • File

 • Finite

 • Foundation

 • Globe

 • Grade

 • Guarantee

 • HierarchyExercise 1

Which of the above AWL words do you know? Match the definitions to the word:


1. having a limit or end


2. to remove or take something out, usually by force

3. the world

4. a promise or written assurance that something will be done, especially connected to returning, refunding or replacing products purchased

5. a system in which people or things are arranged according to their importance

6. a particular level of quality, size, importance, etc / a number or letter that shows how good someone's work or performance is

7. a folder or box used to hold papers and documents (n) / to place a document or paper in a particular place (v)

8. the time when an institution, state etc is established or begins / The lowest load-bearing part of a building / an underlying basis or principle

9. based on or concerned with what is experienced or observed rather than on theory

10. supply a person or a place with items needed for a particular purposeExercise 2

Choose which word will fit in the gap:

 • Empirical

 • Equip

 • Extract

 • File

 • Finite

 • Foundation

 • Globe

 • Grade

 • Guarantee

 • Hierarchy


1. Japan is widely regarded as a fairly .... society.


2. The company is now multinational, selling products all around the .... .


3. The money we have for the department is .... so we must make use of it carefully and make sure it does not run out.


4. Cambridge University is the second-oldest university in the English-speaking world as it was .... in 1209.


5. The .... I achieved at school were not that great, but I improved a lot at university.


6. The researchers at the university used .... evidence to back up their arguments.


7. Her job mainly consisted of .... so she went back to university to improve her employment prospects.


8. He .... he would return her the money after 3 months, but he refused to put this in writing.


9. The new apartments will be ready to move into as soon as they are .... with all the necessary furnishings.


10. The dentist ..... two of his patients teeth so he could fit the brace.
Answer
Exercise 1

1. Finite
2. Extract
3. Globe
4. Guarantee
5. Hierarchy
6. Grade
7. File
8. Foundation
9. Empirical
10. Equip
Exercise 2

1. hierarchical
2. globe
3. finite
4. founded
5. grades
6. empirical
7. filing
8. guaranteed
9. equipped
10. extracted

Sublist 7d: Words 31-40

Here we move on to practice exercises for the academic word list sublist 7d

In the first exercise you check your knowledge of the words, and in the second exercise you practice usage of the words in a gap fill. These are words 31 - 40 from sublist 7d:

 • Identical

 • Ideology

 • Infer

 • Innovate

 • Insert

 • Intervene

 • Isolate

 • Media

 • Mode

 • ParadigmExercise 1

Which of the above AWL words do you know? Match the definitions to the word:


1. exactly the same

2. to develop an opinion or guess something is true as a result of the information that you have from someone or something else

3. a collective reference to newspapers, the internet, television, magazines, etc

4. a way of living, operating, or behaving

5. to put something inside something else, or to add something, such as words, to something else

6. a typical example or pattern of something; a model

7. a set of beliefs or principles, usually related to a political system, party, or organization

8. to separate something (or someone) from other things that it is connected to

9. to purposefully get involved in a difficult situation in order to make it better or stop it from getting worse

10. to introduce new ideas or changesExercise 2

Choose which word will fit in the gap:

 • Identical

 • Ideology

 • Infer

 • Innovate

 • Insert

 • Intervene

 • Isolate

 • Media

 • Mode

 • Paradigm


1. The .... has no freedom of expression as the government places tight controls on what they can say.


2. Since Facebook bought our company, our marketing has operated in a new .... .


3. From the way she was looking at me, I .... that she did not understand what I had said.


4. The copy of the painting and the original were .... . It was not possible to tell them apart.


5. The .... of communism and democracy are very different, and are based around very different views on how a country should be run.


6. The most popular .... of transportation in my country is the car.


7. Some people believe that the monarchy should never .... in political affairs.


8. Steve Jobs was incredibly .... - he founded Apple, and made it one of the most successful computer companies in the world.


9. He felt very .... when he moved to a different city as he was far from his friends and family.


10. The form is mostly complete, but you still need to .... your name and address at the top.Answer
Exercise 1

1. Identical
2. Infer
3. Media
4. Mode
5. Insert
6. Paradigm
7. Ideology
8. Isolate
9. Intervene
10. Innovate

Exercise 2

1. media
2. paradigm
3. inferred
4. identical
5. ideologies
6. mode
7. intervene
8. innovative
9. isolated
10. insert


Sublist 7e: Words 41-50

Here we move on to practice exercises for the academic word list sublist 7e.

In the first exercise you check your knowledge of the words, and in the second exercise you practice usage of the words in a gap fill. These are words 41 - 50 from sublist 7e:

 • Phenomenon

 • Priority

 • Prohibit

 • Publication

 • Quote

 • Release

 • Reverse

 • Simulate

 • Sole

 • SomewhatExercise 1

Which of the above AWL words do you know? Match the definitions to the word:


1. to repeat the words that someone else has said or written

2. to make or do something that looks real but is not

3. to some degree or extent (similar to 'a little')

4. being the only one

5. something that exists and can be seen, felt, tasted, etc., especially something unusual or interesting

6. to ban something or prevent something from happening

7. to make free

8. to change the direction or position of something to the opposite / to drive a vehicle backwards

9. to make information available to people, especially in a book, newspaper, or magazine / to produce and sell a book, newspaper, or magazine

10. something that is the most important and needs to be dealt with firstExercise 2

Choose which word will fit in the gap:

 • Phenomenon

 • Priority

 • Prohibit

 • Publication

 • Quote

 • Release

 • Reverse

 • Simulate

 • Sole

 • Somewhat


1. I’m .... concerned about the amount of time my son is spending studying. He is doing a lot but I think he could do a bit more.


2. In New Zealand you can see a lot of natural .... such as lakes, mountains, volcanoes and geysers.


3. The hostages were finally ..... after long negotiations between the government and the militia.


4. He has .... responsibility for making sure everyone is fully trained. There are normally three trainers but the other two are on leave so he will do it himself.


5. “To be or not to be, that is the question” is a very famous .... , taken from a play by William Shakespeare.


6. The sale of alcohol used to be .... , but the government now allows its sale in licensed premises.


7. Every morning when I get to work I ..... my tasks for the day to make sure I get all the essential things done.


8. The new government .... the previous government’s policy on providing subsidies to all farmers. Now, as before, only cattle farmers will receive assistance.


9. Commercal pilots use flight ..... to help them learn how to fly. Using one is nearly the same as actually flying.


10. The ..... of his biography will be at the end of the year. Many people are expected to buy it.Answer
Exercise 1

1. Quote
2. Simulate
3. Somewhat
4. Sole
5. Phenomenon
6. Prohibit
7. Release
8. Reverse
9. Publish
10. Priority

Exercise 2
1. somewhat
2. phenomena
3. released
4. sole
5. quote
6. prohibited
7. prioritise
8. reversed
9. simulators
10. publication

Sublist 7f: Words 51-60

Here we move on to practice exercises for the academic word list sublist 7f.

In the first exercise you check your knowledge of the words, and in the second exercise you practice usage of the words in a gap fill. These are words 51 - 60 from sublist 7f:

 • Submit

 • Successor

 • Survive

 • Thesis

 • Topic

 • Transmit

 • Ultimate

 • Unique

 • Visible

 • VoluntaryExercise 1

Which of the above AWL words do you know? Match the definitions to the word:


1. doing something by choice


2. to continue to live or exist, especially after coming close to dying or being destroyed or after being in a difficult or threatening situation

3. a subject that is written about, discussed, or studied

4. to offer or give something to others so a decision can be made

5. a long piece of writing on a particular subject, usually completed for a college or university degree / the opinion, main idea, or theory of an essay, person, or group

6.something that is the most extreme or important because it is the final or original, or the best or worst

7. something or someone that comes after another thing or person

8. can be seen

9. to pass something from one person or place to another / to broadcast something, or to send out or carry signals using radio, television, etc

10. only one in existenceExercise 2

Choose which word will fit in the gap:

 • Submit

 • Successor

 • Survive

 • Thesis

 • Topic

 • Transmit

 • Ultimate

 • Unique

 • Visible

 • Voluntary


1.Only a few of the plants in my garden ..... the very harsh winter this year.


2.In order to get a good score in IELTS writing task 2 your essay must have a very clear ..... statement.


3. I .... my application form just before the job deadline. Hopefully they will think I am suitable for the position.


4. All the products in the shop are handcrafted with slight variations, so each one is ..... .


5. The ..... to the British throne after the death of Queen Elizabeth is Prince Charles.


6.If you are having difficulty finding a job because of a lack of skills or qualifications, it can be very useful to do some ..... work.


7.The island is clearly .... from the shoreline when it is a nice bright day. Many people come to take a look at weekends.


8. Sexually ..... diseases are getting more and more common amongst teenagers. The government is educating people to stop them being spread.


9. Immigration is a .... regularly talked about by politicians and the public these days.


10. The ..... decision as to whether the country goes to war or not lies with a vote in parliament.Answer
Exercise 1

1. Voluntary
2. Survive
3. Topic
4. Submit
5. Thesis
6. Ultimate
7. Successor
8. Visible
9. Transmit
10. Unique

Exercise 2

1. survived
2. thesis
3. submitted
4. unique
5. successor
6. voluntary
7. visible
8. transmitted
9. topic
10. ultimate
คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


GAT Eng


GED RLA
Comments


bottom of page