top of page

Academic Word Lists พร้อมตัวอย่างประโยค

Updated: May 14, 2023ติดต่อเราคลิ๊กปุ่มน้ำเงินได้เลย


คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง
abstract, n. บทคัดย่อ ผลการศึกษาดังกล่าวนี้ได้รับรางวัลบทคัดย่อการศึกษาวิจัยยอดเยี่ยม The research results received an outstanding research abstract award.

accumulate, (intangible) สั่งสม นายกรัฐมนตรีกำลังสั่งสมอำนาจโดยไม่มีผู้ใดคอยเหนี่ยวรั้ง The prime minister is accumulating power without anyone to deter him.

accurate, (on target) แม่นยำ คณะผู้วิจัยหวังว่าได้พบวิธีที่ง่ายและแม่นยำเพื่อใช้ตรวจคัดมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้ว The researchers hope they have found a simple and accurate way to screen for colon cancer.

accurate, (correct) ถูกต้อง ผู้บัญชาการกล่าวว่าจะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง The commander stated that he will provide accurate data.

achieve บรรลุ ขณะนี้ผู้ก่อการร้ายยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ At this time the terrorists have not achieved their objectives.

acknowledge, (accept) ยอมรับ พล.ต. สมบัติยอมรับว่า สนใจ(กับ)ข้อเสนอของรัสเซีย Major General Sombat acknowledged that he is interested in Russia's proposal.

administration, (government) รัฐบาล รัฐบาลของบุชคงอยากให้คนมองสงครามว่ายากกว่าการไปเดินเล่นในสวนเพียงนิดเดียว The Bush administration would have the public think of the war as barely more difficult than a walk in the park.

administration, (business) การบริหาร นายกรัฐมนตรีควรเร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อไม่ให้กระทบต่อการบริหารประเทศ The Prime Minister should quickly resolve these issues so that they will not affect the country's administration.

adult, n. ผู้ใหญ่ ผลกระทบนี้จะมีอันตรายต่อเด็กมากกว่าต่อผู้ใหญ่ The effects could be more dangerous for children than for adults.

aesthetics สุนทรียภาพ การออกแบบรถยนต์ต้องคำนึงถึงสุนทรียภาพของสี Designing cars has to take into consideration the aesthetics of colour.

allocate จัดสรร เขาเสนอให้คณะกรรมการจัดสรรเงิน 100,000 บาท ลงหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย He suggested the Commission allocate 100,000 baht to each constituency.

alternative, n. ทางเลือก มีทางเลือกเพียงทางเดียว There was only one alternative.

analyze วิเคราะห์ ทางพรรคยังได้วิเคราะห์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา The party analyzed the senate election.

ambiguous กำกวม อย่าไปโทษ กกต. ควรจะโทษ ส.ส.ร.ที่เขียนรัฐธรรมนูญแบบกำกวม Don't fault the Election Commission--fault the Constitution Drafting Council for writing an ambiguous constitution.

annual ประจำปี ผู้แทนประชาชนจากทั่วประเทศจีนมาร่วมประชุมประจำปีของสมัชชาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ Deputies from all over China meet for the annual session of the National People's Congress.

anticipate ประมาณการณ์ การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวน่าจะต้องหาทางเร่งให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจก้าวไปเร็วกว่าที่ประมาณการณ์ไว้ในปัจจุบัน Achieving this target is likely to require much faster economic growth than presently anticipated.

approach, v. ทาบทาม มีข่าวลือว่าเขาจะได้รับการทาบทามให้เป็นผู้ช่วยอธิการบดี There was a rumor that he would be approached to be assistant to the university president.

approach, n. แนวทาง รัฐบาลผสมยังไม่สนับสนุนแนวทางใหม่ๆ ในการรับคนเข้าทำงานในประเทศ The coalition government has yet to support new approaches to immigration.

appropriate, adj. เหมาะสม ข้าวต้องการดินที่ดี รวมทั้งอากาศและ ปริมาณน้ำที่เหมาะสม Rice needs good soil, as well as air and the appropriate amount of water.

assemble, (put together) ประกอบ อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย มีการนำเข้าชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อนำมาประกอบภายหลัง The Thai car industry imports the various parts to be assembled later.

assess ประเมิน หลังเหตุการณ์ทุกอย่างผ่านพ้นไปก็มีการประเมินระบบการแจ้งเตือน After everything had passed, the warning system was assessed.

assign มอบหมาย หลังจากประเมินความสามารถของเขา หัวหน้าก็ได้มอบหมายงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น After evaluating his ability, the boss assigned him a more complicated project. assist ช่วยเหลือ นายตำรวจรีบไปช่วยเหลือสตรีผมบลอนด์ร่างสูงสวมเสื้อคลุมยาว The policeman hurried to assist a tall blonde in an opera cloak

assistance, (service) ความช่วยเหลือ นักศึกษานัดพบอาจารย์เพื่อขอความช่วยเหลือ The student made an appointment with the professor to ask for assistance. ยังไม่มีการขอความช่วยเหลือใดๆ จากหน่วยสอบสวนสืบสวน The detective force has not yet been called on for assistance.

assisting การช่วยเหลือ การช่วยเหลือผู้อื่นในยามที่เขาต้องการ เป็นสิ่งที่ควรยกย่อง Assisting those who are in need deserves recognition.

author, (career) นักประพันธ์ ลอเรนซ์ แซนเดอรส์ เป็นนักประพันธ์ที่มีผลงานมากมาย Lawrence Sanders was a prolific author.

author, (incidental) ผู้เขียน ผู้ขียนสงสัยว่า การเสียชีวิตอย่างกระทันหันของภรรยา จะมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อสามี The author wondered to what extent a wife’s sudden death has impact on the husband.

authorities, (government) เจ้าหน้าที่ พวกเจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักเพื่อโยกย้ายชาวใต้ให้ออกจากถิ่นฐาน Authorities could have a tough job on their hands shifting the southerners from their homes.

automatic อัตโนมัติ ระบบเตือนภัยอัตโนมัติจะทำให้การแจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหวรวดเร็วยิ่งขึ้น An automatic emergency warning system would result in a faster earthquake warning.

behalf ในนาม พวกเขาอุทธรณ์ในนามของสาวกลัทธิฟาหลุนกงชาวจีนที่ถูกทรมานอยู่ในขณะนี้ They appealed on behalf of Chinese Falungong practitioners who are being tortured.

benefit, n. ประโยชน์ ช้างที่ฝึกจนเชื่องแล้วมีประโยชน์มากในสมัยโบราณ Domesticated elephants had great benefit in ancient times.

benefits, n. สวัสดิการ แต่ละคนล้วนได้รับเงินเดือนและสวัสดิการที่ดี Each and every person had a good salary and benefits.

bond, (finance) พันธบัตร รัฐบาลจะหาเงินมาชดเชยกองทุนน้ำมัน โดยการออกพันธบัตรในเดือนเมษายนนี้ The government will subsidize the Oil Fund by issuing bonds in April.

capable สามารถ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ได้คิดค้นสารประกอบทางเคมีที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัส ที่ทำให้เป็นโรคเอดส์ได้ Scientists believe that they have discovered a chemical compound capable of killing the virus that causes AIDS.

category ประเภท รางวัลนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท The award is split into three categories.

chapter, (book) บท หนังสือบทนี้มีสาระ สามารถนำไปอ้างอิงได้ This chapter in the book has great content for reference.

chemical, n. สารเคมี ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ส่งออกข้าวปลอดสารเคมี Thailand is the first country in Asia to export chemical-free rice.

circuit, (electrical) วงจร มีการเรียกร้องให้ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิดออกมาจากที่ประชุม There were requests to broadcast a closed-circuit television signal out of the meeting place.

circumstance สถานการณ์ สันติภาพคือ การรู้สึกถึงความสงบเมื่อต้องเผชิญหน้าสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม Peace is experiencing tranquility in the face of any circumstances.

cite อ้างอิง หนังสือพิมพ์เกียวโดะนิวส์อ้างอิงตัวเลขสถิติของทางการว่าตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมามีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 รายและบาดเจ็บกว่า 90 รายจากการทำร้ายของหมี The Kyodo News cited an official tally that there have been one person killed and over 90 injured by bears since April.

civilian พลเรือน ขั้นแรกก็คือจัดให้มีรัฐบาลพลเรือนชั่วคราวขึ้นมา The first step was to establish a temporary civilian government.

coincide ประจวบเหมาะ ผมนึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านไป ซึ่งประจวบเหมาะกับการเข้ารักษาตัวของผมที่โรงพยาบาลพอดี I thought of the time which had elapsed, which coincided with my stay in the hospital.

commission, n. (fee) ค่านายหน้า ค่านายหน้าสูงสุดสำหรับการขายกรมธรรม์แผนใหม่เป็น 40 เปอร์เซ็นต์ The highest commission for new policies is 40%.

communication การสื่อสาร, (intermediate device) โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการสื่อสารทั่วเยอรมันล้วนได้รับการปรับเสริมให้รับมือกับจำนวนแฟนบอลที่เพิ่มขึ้น The transport and communications infrastructure across Germany is geared up for the influx of football fans.

การติดต่อสื่อสาร ปัญหาข้อนี้มีที่มาจากการติดต่อสื่อสารที่ไม่ตรงไปตรงมาของบุคคลที่เกี่ยวข้อง This problem is caused by lack of straightforward communication among involved parties.

community ชุมชน ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือ การตระหนักว่าชุมชนควรจะทำอะไรบ้าง เพื่อช่วยกันปกป้องเด็กๆ The most important issue is to realize what the community should do to protect children.

compensate ชดเชย คนใช้รถยนต์ต้องจ่ายค่าน้ำมันสูงขึ้นเพื่อชดเชยกับการตรึงราคาน้ำมันเมื่อปี ๒๕๔๗ Car users must pay a higher gasoline price to compensate for the gasoline price freeze in 2004.

compensation ค่าตอบแทน ทหารจะได้รับค่าตอบแทนจากยูเอ็นวันละ 1200 บาท The soldiers receive daily compensation of 1,200 baht from the UN.

complex, adj. ซับซ้อน การพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการคิดที่ซับซ้อนและใช้เวลามาก Curriculum development is a complex and time-consuming process.

elaborate สลับซับซ้อน ลวดลายที่ใช้ทอผ้าคลุมไหล่สลับซับซ้อนมาก The patterns woven into the shawls were very elaborate.

intricate ประณีต ลวดลายที่ละเอียดประณีตบนผืนผ้าทำให้ผู้ทอต้องทำงานอย่างช้าๆ The intricate patterns on the cloth forced the weavers to work very slowly.

compound, (chemical) สารประกอบ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ได้คิดค้นสารประกอบทางเคมีที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัส ที่ทำให้เป็นโรคเอดส์ได้ Scientists believe that they have discovered a chemical compound capable of killing the virus that causes AIDS.

comprised of ประกอบด้วย ผุ้เรียนรายวิชานี้ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่สอง ๑๔ คน ชั้นปีที่สาม ๗ คน และชั้นปีที่สี่ ๑๒ คน Learners of this course are comprised of 15 second year, seven third year and 12 fourth year students.

conduct, n. พฤติกรรม สาเหตุการทะเลาะมาจากความปะพฤติของนางสมิธ The cause of the quarreling was Mrs. Smith's conduct.

consist of ประกอบด้วย บ้านของชาวชนบทไทย ส่วนใหญ่ประกอบด้วยห้องใหญ่เพียงห้องเดียว Rural Thai homes typically consist of a single large room.

concept แนวคิด วุฒิสมาชิกกล่าวว่า แนวคิดนี้ค่อนข้างใหม่สำหรับทวีปเอเชีย The senator said that this is relatively new concept in Asia.

conclusion ข้อสรุป เมื่อได้ข้อสรุปอย่างไรแล้วก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป Whatever conclusions are reached will then be submitted to the Cabinet.

confirm ยืนยัน ฝ่ายข่าวกรองอเมริกันก็ออกมายืนยันด้วย U.S. intelligence authorities have also confirmed this.

conflict, n. ความขัดแย้ง ถ้ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมัน If conflicts arise, it will impact oil supplies.

conservative, (politics) อนุรักษ์นิยม กลุ่มที่ต่อต้านส่วนหนึ่งก็เป็นสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยม Part of the group that is in opposition is made up of members of the Conservative Party.

considerable มากพอสมควร มีความสับสนกันมากพอสมควร ในเรื่องที่นายกรัฐมนตรีมีดำริให้เปิดบ่อนคาสิโน There was considerable confusion regarding the Prime Minister’s idea to legalize casinos.

consult, v. ปรึกษาหารือ ผู้คนหวังว่าประเทศทางเอเซียจะปรึกษาหารือกันด้วยไมตรีจิต It is hoped that Asian countries will closely consult with one another in goodwill.

consume, (edibles) บริโภค ราคาน้ำตาลทรายที่บริโภคภายในประเทศจะต้องสูงขึ้น เมื่อใดที่ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกตกต่ำ The price of sugar consumed domestically must rise whenever the price of sugar in the world market falls.

consumer ผู้บริโภค การเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เป็นเรื่องที่บริษัทจะมุ่งเน้นในช่วงไตรมาสแรก Increasing consumer confidence is what the company will focus on in the first quarter.

contact, v. (communicate) ติดต่อ เขายังคงติดต่อกับคณะครูอาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนของตนอย่างสม่ำเสมอ He kept in regular contact with the staff at schools in his own school cluster.

contemporary ร่วมสมัย จะมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความเป็นไทยในศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทย There will be a special lecture, 'Thai-ness in the Contemporary Art of Thai Artists'.

context บริบท ความหมายของคำๆหนึ่งขึ้นอยู่กับบริบท The meaning of a word depends on its context. นายสุรินทร์กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ มีบริบทที่แตกต่างไป Mr. Surin stated that the events occurring now have a different context.

contract, n. สัญญา โครงการนี้ต้องเดินหน้าต่อไป เพราะได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว This project must go ahead because a construction contract has already been signed.

converse สนทนา ขณะที่ผู้ใหญ่กำลังสนทนากันอยู่นั้น เด็กๆก็นั่งฟังอยู่ด้วย While the adults were conversing, the children sat and listened, too.

convince ทำให้(...)เชื่อ การเลือกตั้งที่ผ่านมา ทำให้ผู้นำธุรกิจเชื่อว่าประเทศมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น The past election convinced business leaders that the country has increased economic stability.

cooperate, (direct) ร่วมมือ เขาอยากจะร่วมมือกับประเทศไทยในการพัฒนาประเทศแถบนั้นด้วย He wants to cooperate with Thailand in developing other countries in the area.

cooperate, (indirect) ให้ความร่วมมือ เขาพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ He is ready to cooperate closely to move this strategy forward.

coordinate, v. ประสานงาน ความมุ่งหมายก็คือ เพื่อจะได้มีการประสานงานทางด้านนโยบายการเงินและอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา The aim is to coordinate financial policies and currency exchange rates.

core, (central) แกนกลาง การกำหนดว่าจะสอนสาระการเรียนรู้แกนกลางเมื่อใด เป็นความรับผิดชอบของโรงเรียน Deciding when the core topics would be taught is the responsibility of the schools.

crisis วิกฤติ ตอนนี้โลกกำลังประสบวิกฤติพลังงาน The world is experiencing an energy crisis. นายกฯ เวียดนามแสดงความชื่นชมที่ไทยแก้วิกฤตเศรษฐกิจได้รวดเร็ว The PM of Vietnam expressed admiration that Thailand resolved the economic crisis so quickly.

criteria บรรทัดฐาน นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำให้ความเห็นว่า น่าจะใช้ระบบการให้คะแนนตามบรรทัดฐานด้านทักษะ แก่ผู้ที่ต้องการเข้ามาทำงานในประเทศ Leading economists say a points system, where prospective immigrants are graded on meeting skills criteria, should be used

culture, (society) วัฒนธรรม นักเรียนหลายคนในกลุ่มนี้ชอบทำอาหารไทยเพราะว่าพวกเขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมมากมาย Many students in the group enjoy cooking Thai food because they learned a lot about the culture.

currency เงินตรา การท่องเที่ยวนำเงินตราเข้าประเทศมหาศาล จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ Tourism brings massive amounts of currency into the country, so it is an important factor in reviving the economy.

data ข้อมูล ตำรวจยังไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์ได้ เนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอ The police are not yet able to explain the incident, due to insufficient data. อย่างแรกก็คือเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ในรูปของแสงไปเป็นสัญญาณไฟฟ้า First, it transforms data in the form of light into electrical signals.

decade ทศวรรษ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพียงชั่วเวลาเพียงทศวรรษ กว่าๆ เท่านั้น This change occurred during a period of only a decade or more.

decline, (turn down) ปฏิเสธ ประธานาธิบดีซูฮาร์โต้แห่งอินโดนีเซียปฏิเสธที่จะกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสุดยอด President Suharto of Indonesia declined to give a speech at the summit meeting.

decline, (reduce) ลดลง คนที่ระดับคอเลสเตอรอลลดลงมีความเสี่ยงน้อยลงที่จะเกิดความบกพร่องในการเรียนรู้ People whose cholesterol levels declined were at less risk for cognitive impairment.

decline, (degrade) เสื่อม งานวิจัยพบว่าระดับคอเลสเตอรอลที่สูงนำไปสู่อาการสมองเสื่อม The study found that high cholesterol levels lead to mental decline. หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงสังคมที่กำลังเสื่อมลงของจักรวรรดิ์อังกฤษ The book describes declining society in the British Empire.

deduce อนุมาน สมชายอนุมานคำตอบได้โดยใช้หลักเหตุผลพื้นฐาน Somchai deduced the answer using simple reasoning. ดังนั้นจึงพออนุมานได้ว่า ไวน์แดงนั้นมีประโยชน์ Therefore, it can be deduced that wine has a benefit.

definite แน่นอน รัฐบาลชุดนี้ไม่มีเป้าหมายการพัฒนาที่แน่นอน This government has no definite goals for development.

deny ปฏิเสธ ผู้ต้องหาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด The suspect denied all of the charges. กระทรวงมหาดไทยจะปฏิเสธ ความรับผิดชอบไม่ได้ The Ministry of Interior cannot deny responsibility.

design, v. ออกแบบ ศิลปินชาวพม่ารับหน้าที่ออกแบบเครื่องแต่งกาย A Burmese artist accepted the task to design the costumes.

design, n. (field of work) การออกแบบ การออกแบบรถยนต์ต้องคำนึงถึงสุนทรียภาพของสี Car design has to take into consideration the aesthetics of colour.

design, n. (pattern) ลวดลาย ผู้ออกแบบเสื้อผ้าจะเลือกเนื้อผ้าและลวดลายให้เหมาะสมกับฤดูกาล Clothing designers choose fabric and designs that are appropriate for the season.

detect ตรวจพบ นักดาราศาสตร์ได้ตรวจพบดาวเคราะห์น้อยในระหว่างการสำรวจระบบสุริยะส่วนนอก Astronomers detected the asteroid during a survey of the outer solar system.

device อุปกรณ์ เด็กควรมีอุปกรณ์ส่งเสียงเตือนภัย เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน Children should have an alarm trigger device in case of emergency.

dispose of กำจัด องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่กำจัดขยะมูลฝอย It is the responsibility of local administrative agencies to dispose of trash.

document, n. เอกสาร เขาขอดูจดหมายหรือเอกสารใดๆ เกี่ยวกับผู้ตาย He asked to see any letters or documents about the deceased.

dominate ยึดครอง เขายืนยันว่าประเทศตะวันตกหมายจะเข้าครองยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ He insisted the West intended to dominate southeastern Europe.

domestic ภายในประเทศ ความต้องการบริโภคภายในประเทศที่ลดลง ทำให้เศรษฐกิจของไทยยังคงซบเซาต่อไปอีกในปีนี้ Decreased domestic consumer demand has caused Thailand's economy to continue to be sluggish this year.

draft, n. ฉบับร่าง ผู้ประพันธ์ร่วมเป็นผู้เขียนฉบับร่างฉบับแรก The co-author pens a first draft.

draft, v. ร่าง กรมนี้จะร่างกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับขยะมีพิษ The department will draft regulations concerning toxic trash.

economy เศรษฐกิจ ความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจอย่างถ่องแท้เป็นส่วนสำคัญของการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ Truly understanding the economic status is an important part of being a successful businessman. การท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ Tourism will be an important factor in reviving the economy.

edit, v. (assemble) ตัดต่อ การตัดต่อเสียงใช้เทคนิคคล้ายๆกับการบันทึกเสียง Sound editing uses similar techniques to sound recording.

edit, v. (refine) ตรวจแก้ พอเขียนเสร็จแล้วบรรณาธิการจะตรวจแก้ให้ As soon as it's written, the editor will edit it.

editor, (writing) บรรณาธิการ บรรณาธิการอาสาจะจัดพิมพ์นวนิยายเรื่องนี้ทันทีที่เขียนเสร็จสมบูรณ์ The editor volunteered to print the novel as soon as it was finished.

emphasize, (focus) เน้น คำขวัญในสมัยก่อนเน้นเรื่องวินัย ความซื่อสัตย์ และตรงเวลา In the olden days, the mottos emphasized discipline, honesty, and punctuality.

encounter, v. เผชิญหน้า

encounter, n. การเผชิญหน้า การเผชิญหน้ากันระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกากับกลุ่มสหภาพยุโรปก่อให้เกิดความตึงเครียด The encounter between the governments of the United States and the European Union caused tension.

energy พลังงาน มาตราการการประหยัดพลังงานนำมาซึ่งการขยายตัวของการส่งออก Energy-saving measures have brought about an expansion in exports.

enormous, (concrete) มหึมา เขาแทงปลาแซลมอนขนาดมหึมาได้ตัวหนึ่ง He speared an enormous salmon.

ensure รับประกัน น่าจะลงทุนน้ำมันเพื่อรับประกันความมั่นคงทางการเงิน You should invest in oil in order to ensure financial security การลงทุนปลูกพืชเพื่อผลิตเชื้อเพลิงทางเลือก เป็นการรับประกันความมั่นคงของประเทศ Investing in cultivation for alternative fuels ensures the country's security.

environment สภาพแวดล้อม เราดำเนินการธุรกิจที่ไม่ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม We conduct of business that is not harmful to the environment.

environmental ด้านสิ่งแวดล้อม คณะวิจัยจะสำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลา 10 ปี The research team will survey the environmental impact for a period of 10 years.

equation สมการ นักวิจัยใช้สมการคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายการกระจัดกระจายของกลุ่มเมฆ The researchers use mathematical equations to explain cloud dispersion.

error ความผิดพลาด ความผิดพลาดจะมากขึ้น เมื่อเราละเลยที่จะค้นหาความจริง Error is strengthened by neglecting to look into truth.

establish สถาปนา รัฐบาลสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงขึ้นในปี 2514 The government established Ramkhamhaeng University in 1971.

estimate, v. ประมาณการณ์ กลุ่มผู้ดำเนินธุรกิจประมาณการณ์ว่าพวกเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะใช้จ่ายในปี 2004 ประมาณ 34.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ The industry group estimates that pet owners will spend about $34.3 billion in 2004.

ethnic เชื้อชาติ การเข้าร่วมโครงการยังช่วยทำลายกำแพงวัฒนธรรมและเชื้อชาติให้หมดไป Participation in the program helps to break down cultural and ethnic barriers.

evolution วิวัฒนาการ ผมเริ่มจะเกิดความเข้าใจแนวทางวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นแล้ว I began to realize something of the course of evolution that had happened.

evolve มีวิวัฒนาการ นักวิทยาศาสตร์มีสมมุติฐานว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิง Scientists hypothesize that humans evolved from monkeys.

expert, n. ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญในวงการโฆษณาและการตลาด ได้รับเชิญมาร่วมสัมมนา Experts from the fields of advertising and marketing were invited to the seminar.

export, v. ส่งออก ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ส่งออกข้าวปลอดสารเคมี Thailand is the first country in Asia to export chemical-free rice.

external ภายนอก มีอุปสรรคจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก There are obstacles from both internal and external factors.

facilitate อำนวยความสะดวก มีการจัดตั้งกองทุนเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฎิบัติงานด้านทันตกรรม A fund has also been set up to facilitate the dental work.

factor, n. ปัจจัย การท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ Tourism will be an important factor in reviving the economy.

file, n. (paper) แฟ้มเอกสาร การจัดแฟ้มเอกสารให้เรียบร้อย เป็นหนึ่งในหน้าที่ของเลขานุการ Organizing the files is one of a secretary's responsibilities.

file, n. (computer) แฟ้มข้อมูล การบันทึกข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ จะช่วยให้สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น Recording data in computer files makes retrieving data faster.

file, v. ยื่น คนที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ในประเทศไทยได้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี Those who file tax returns in Thailand benefit from tax reductions.

final, adj. สุดท้าย ข้อพิสูจน์สุดท้ายได้มาจากฟันของเขา The final proof was provided by his teeth.

financial ทางการเงิน การลงทุนซื้อพันธบัตรน้ำมันจะช่วยรับประกันความมั่นคงทางการเงิน Investing in oil bonds will help ensure financial security.

flexible มีความยืดหยุ่น ต่างประเทศมีความยืดหยุ่นสูง จึงให้เรากำหนดวันเลือกตั้งได้หลายวัน Other countries are very flexible, allowing us to schedule several days for voting.

forecast พยากรณ์ โครงการวิจัยนี้พยากรณ์ว่าอีกราว 40 ปีต่อจากนี้ ประมาณ 10 ถึง 30 เปอร์เซนต์ของสัตว์ก็จะถูกคุกคามจนใกล้จะสูญพันธุ์ครับ This research project forecasts that, in about 40 years, approximately 10 to 30 percent of animals will be threatened near to extinction. *find a new example

found, v. (establish) ก่อตั้ง องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1995 This organization was founded in 1995.

foundation, n. (organization) มูลนิธิ มูลนิธิกองทุนกอริลลาได้ทำการศึกษาวิจัยเชาวน์ปัญญาของกอริลลามาหลายปีแล้ว The Gorilla Foundation has studied gorilla intelligence for many years.

foundation, n. (physical) รากฐาน(ทางวัฒนธรรม ทางสังคม) ฐานราก (ของสิ่งก่อสร้าง) อารยธรรมนี้มีชื่อเสียงด้านเครื่องปั้นดินเผาที่งดงามและการก่อสร้างบ้านเรือนด้วยอิฐดินดิบบน(รากฐานพื้น) ฐานรากที่เป็นหิน This civilization is well-known for beautiful pottery and constructing houses from mud-bricks on stone foundations. วัฒนธรรมไทยมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมอินเดียผสมกับจีน

foundation, n. (figurative) พื้นฐาน ธุรกิจครอบครัวเป็นพื้นฐานในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ๆหลายแห่ง Family businesses are the foundation of the business dealings of many large companies.

fundamental พื้นฐาน ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นความรู้พื้นฐานของการใช้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ English grammar is fundamental knowledge for effective communication.

framework โครงสร้าง ผมสังเกตว่า โครงสร้างตึกที่ประเทศสหรัฐฯ ส่วนใหญ่จะเป็นโครงสร้างเหล็ก I have noticed that the frameworks of the buildings in the U.S. are mostly metal.

function, n. หน้าที่ จอตามีหน้าที่หลักสองประการ The retina has two main functions.

fund, n. กองทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี้เป็นกองทุนแบบเปิดซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ไถ่ถอนได้ไม่เกินปีละสองครั้ง A long term fund is an open-ended fund with redemption rights not exceeding twice a year.

gender เพศ ตำแหน่งนี้จะไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศและการศึกษา This position has no restrictions for gender and education.

generation, n. (conceptual) รุ่น เราพยายามจะเปลี่ยนระบบในพม่า เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ We are trying to change the system in Burma to build up a new generation. บริษัทไม่ได้นำรถรุ่นที่สองเข้ามาจำหน่าย The company skipped sales of the second-generation model.

generation, n. (timespan) ชั่วคน ความสามารถทางศิลปะในครอบครัวนี้สืบทอดมาหลายชั่วคน Artistic ability in this family has been passed down through many generations.

goal เป้าหมาย เป้าหมายสูงสุดของโครงการที่ท่านเสนอมาจะค้านกับความเป็นจริง The ultimate goal of the project you have proposed is at odds with reality.

grade, n. (quality) ระดับ สินค้าหัตถกรรมที่มีรูปแบบทางตะวันออกนั้นแบ่งออกเป็นสองระดับ Eastern-style handicrafts are divided into two grades.

guarantee, v. รับรอง ผมรับรองได้ว่าเขาสามารถทำต่อไปได้อย่างดีมากโดยไม่มีพวกเรา I can guarantee that he will continue to do well without us.

hypothesis สมมุติฐาน ผลการศึกษาของเราสนับสนุนสมมุติฐานที่ว่ายาตัวนี้อาจจะช่วยป้องกัน โรคอัลไซเมอรส์ได้ The results of our study support the hypothesis that this drug may prevent Alzheimer's disease.

identify พิสูจน์เอกลักษณ์ ทันตแพทย์อาสาสมัครช่วยพิสูจน์เอกลักษณ์ศพมากมายที่เกิดจากคลื่นยักษ์สึนะมิ Volunteer dentists are helping to identify the many corpses left in the wake of the tsunami

identity เอกลักษณ์ นวนิยายเรื่องนี้เขียนมาจากการแสวงหาเอกลักษณ์ของตัวผู้เขียน (ประพันธ์) The novel is based on the author's search for his own identity.

ideology อุดมคติ ประธานวุฒิสภาต้องมีอุดมคติ และมีวิสัยทัศน์ The president of the senate must have ideology and vision.

ideological เชิงอุดมคติ นักการเมืองประเภทนี้ได้ทำให้ความหมายในเชิงอุดมคติของประชานิยมสูญเสียไป This type of politician has caused populism to lose ideological meaning.

illegal ผิดกฎหมาย เขาเอาหวยใต้ดินที่ผิดกฎหมาย มาทำเป็นหวยบนดินที่ถูกกฎหมาย They have taken the illegal underground lottery and made it a legal above-ground lottery.

image, n. (popular conception) ภาพลักษณ์ นายกรัฐมนตรีส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการเมืองของท่าน โดยไปปรากฏตัวตามที่สาธารณะหลายต่อหลายหน The prime minister promoted his political image by appearing at many public events.

image, n. (picture) ภาพ จอตารับภาพจากแก้วตา แล้วเชื่อมต่อกับประสาทตา The retina receives images from the lens, and connects with the optic nerve.

impact, n. (effect) ผลกระทบ คณะวิจัยจะสำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลา 10 ปี The research team will survey the environmental impact for a period of 10 years.

impact, v. (have effect) ส่งผลกระทบ (ถ้า) (หาก)มีความขัดแย้งเกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมัน If conflicts arise, it will impact oil supplies.

impact, n. (physical force) แรงกระแทก แรงกระแทกทำให้ลูกกรงสั่นสะเทือนอย่างแรง The impact shook the bars of the cage violently.

income รายได้ เขามีรายได้เพิ่มขึ้นจากวันละ 400 บาทเป็น 800 บาท His income has increased from 400 to 800 baht per day.

indicate บ่งชี้ ไม่มีสิ่งใดบ่งชี้ถึงสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในกล่อง (เครื่องประดับเป็นตัวบ่งชี้ถึงฐานะของผู้สวมใส่) There was nothing to indicate the contents of the box.

individual, n. บุคคล (มี)บุคคลผู้มีใจเอื้อเฟื้อหลายท่าน(ที่) (ได้)ให้การสนับสนุนเงินช่วยเหลือ(ทาง)การศึกษา There are many generous individuals who have supported the education fund.

individual, adj. รายบุคคล โรงเรียนนี้ส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย (โดย) (ด้วย)การ(ปฎิบัติ) (ทำ)กิจกรรมเป็น(ทั้ง)กลุ่ม และรายบุคคล This school encourages physical fitness through both team and individual activities.

inevitably อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปีนี้จังหวัดยโสธรจะประสบภาวะภัยแล้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ This year Yasothon province will inevitably experience a drought.

inflation, (economics) เงินเฟ้อ เงินเฟ้อพื้นฐาน(ปีนี้จะ)อยู่ที่ร้อยละ 2.4-2.6 Base inflation is around 2.4 to 2.6 percent.

initial, adj. เริ่มแรก เหตุจูงใจเริ่มแรกของเด็กๆ ที่เข้าไปร่วมแข่งขันชิงรางวัลนี้แตกต่างกันไป The children's initial motives for competing for the awards were varied.

initiate ริเริ่ม ประเทศญี่ปุ่นไม่คิดที่จะริเริ่มพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ Japan is not thinking of initiating nuclear weapons development.

injured, adj. บาดเจ็บ มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากจากเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อวาน There were many people killed and injured in yesterday's fire.

innovation นวัตกรรม แต่ละกลุ่มได้รวบรวมสุดยอดนวัตกรรมใหม่ๆ จากผู้ผลิตทั้งไทยและนานาชาติ Each group collected the best new innovations from both Thai and international manufacturers.

inspect ตรวจ ท่านผู้โดยสารทุกท่าน โปรดตรวจสัมภาระของท่านก่อนลงจากรถ Passengers, please inspect your belongings before disembarking.

institute, n. สถาบัน สถาบันอุดมศึกษาของไทยได้เพิ่มจำนวนขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา The number of Thai institutes of higher learning have increased in the last decade.

insufficient ไม่เพียงพอ เนื่องจากยังมีหลักฐานไม่เพียงพอ ตำรวจจึงไม่สามารถปิดคดีได้ Due to insufficient evidence, the police were unable to close the case.

intelligence, n. (information) ข่าวกรอง ประธานาธิบดีบุชสั่งการให้หน่วยข่าวกรองยืนยันว่า สายลับภายในประเทศอิหร่านน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน President Bush ordered intelligence units to confirm how reliable agents in Iran are.

intelligence, n. (ability) เชาวน์ปัญญา มูลนิธิกองทุนกอริลลาได้ทำการศึกษาวิจัยเชาวน์ปัญญาของกอริลลามาหลายปีแล้ว The Gorilla Foundation has studied gorilla intelligence for many years.

internal ภายใน การลาออกจะไม่ก่อให้เกิดความกดดันภายใน เพราะรัฐมนตรีที่เหลือยังสามารถทำงานต่อไปได้ The resignation will not create internal pressure, since the remaining ministers are still able to perform. มีอุปสรรคจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก There are obstacles from both internal and external factors.

invest, v. (finance) ลงทุน ประเทศควรจะลงทุนปลูกพืชเพื่อผลิตเชื้อเพลิงทางเลือก เพื่อเป็นการรับประกันความมั่นคงของประเทศ The country should invest in cultivation of alternative fuels to ensure the country's security.


investigate ตรวจสอบ องค์กรนี้ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบคำร้องเรียนของผู้เลี้ยงปลาดุก The organization is tasked with investigating the claims of the catfish farmers.

issue, n. (topic) ประเด็น ประเด็นนี้จะมีการร้องเรียนไปถึงสหประชาชาติ This issue will be petitioned to the United Nations.

journal วารสาร รายงานฉบับเต็มจะตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์ The full report will be published in science journals.

labor, n. แรงงาน แรงงานไทยจะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อที่จะแข่งขันได้ในตลาดแรงงานนานาชาติ Thai labor must be improved to compete in the international labor market.

legal, (not illegal) ถูกกฎหมาย มีความพยายามที่จะเอาหวยใต้ดินที่ผิดกฎหมาย มาทำให้เป็นหวยบนดินที่ถูกกฎหมาย There are efforts to take the illegal underground lottery and make it a legal above-ground lottery.

liberal, adj. (politics) เสรีนิยม ผู้แทนจากพรรคเดโมแครตนั้นมักจะเป็นพวกเสรีนิยม Representatives from the Democratic Party tend to be liberals.

logic ตรรกะ ลองหลับตาแล้วใช้ตรรกะพิจารณาดู Close your eyes and use logic to consider it.

maintain, (confirm) ยืนยัน ประธานรัฐสภาได้ยืนยันว่าเขาได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว The House Speaker maintained he had done the right thing.

maintain, (preserve) รักษา เพื่อรักษากฎระเบียบของโรงเรียน ผมต้องทำอะไรสักอย่าง In order to maintain the school regulations, I had to take action.

media, n. (mass media) สื่อมวลชน เราเชื่อกันว่า การจำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชนก็จะสิ้นสุดลงหลังสิ้นสุดระบอบทักษิณ We believed that restrictions of media freedom would end after the end of the Thaksin regime.

media, n. (pl. of medium) สื่อ สื่อทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ ต่างก็มีอิทธิพลทางความคิดทั้งสิ้น All branches of the media influence opinion--whether radio, television, or print.

medium, n. (sg. of media) ภาพยนตร์เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่ไปถึงได้ทุกที่โดยไร้ขอบเขตจำกัด Film is a medium that is not bound in its reach.

medical แพทย์ ศูนย์แพทย์แห่งนี้ให้การรักษาคนปีละกว่า 50,000 คน The medical centre treats more than 50,000 each year. สองคนเป็นนักศึกษาหนุ่มจากวิทยาลัยแพทย์ Two of them were young students from a medical college.

mental, adj. (of the mind) ทางจิต สตรีสูงอายุที่ใช้ยาตัวนี้ มีความบกพร่องทางจิตน้อยกว่าผู้ที่ไม่ใช้ยา Older women who took this drug had less mental impairment than non-users.

method วิธีการ นี่คือวิธีการใหม่ล่าสุดที่ใช้ในการเพิ่มจำนวนนักลงทุน This is the latest method for increasing the number of investors.

minimum ขั้นต่ำ ในพื้นที่เขต 2 ซึ่งมี 6 จังหวัด อัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่วันละ 140 บาท In the area of district 2, which has six provinces, the minimum wage is 140 baht per day.

ministry, n. (government) กระทรวง กระทรวงได้ขอร้องให้หลักสูตรเราครอบคลุมอย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นต์ของคู่มือใหม่ The ministry has requested that we cover at least 60 percent of the new guidelines. นายสุทัศน์กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว Mr. Suthat stated that the Ministry of Interior has coordinated with the Ministry of Foreign Affairs

motion, n. (politics) ญัตติ สภาผู้แทนราษฎรจะยื่นญัตติต่อคณะกรรมาธิการ The House of Representatives will file a motion with the committee.

motive เหตุจูงใจ เหตุจูงใจเริ่มแรก ที่เข้าไปร่วมชิงรางวัลนี้แตกต่างกันไป Initial motives for competing for the awards were varied.

network เครือข่าย เครือข่ายผู้ก่อการร้ายยังคงดำเนินอยู่ The terrorist network continues to operate.

normal ปกติ การหลงลืมปกติที่เป็นไปตามวัยนั้นอาจจะกลายเป็นอาการสมองเสื่อมอย่างอ่อนได้ Normal age-related forgetfulness can become mild cognitive impairment.

notion แนวคิด แนวคิดเรื่องระบบคะแนนไม่ค่อยได้รับความนิยมในยุโรป The notion of a points system has been slow to catch on in Europe.

nuclear ปรมาณู ญี่ปุ่นไม่คิดที่จะริเริ่มพัฒนาอาวุธปรมาณู Japan is not thinking of initiating nuclear weapons development. มีการเสนอให้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณู เพื่อลดความรุนแรงของวิกฤติน้ำมัน It has been suggested to build a nuclear power plant, to reduce the severity of the oil crisis.

objective วัตถุประสงค์ โครงการวิจัยจะบรรลุวัตถุประสงค์ภายในปีนี้ The research project will fulfill its objectives within this year.

occupy ยึดครอง ประเทศญี่ปุ่นได้ยึดครองประเทศไทย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง Japan occupied Thailand during World War II.

occur เกิดขึ้น ความแปรปรวนของอากาศที่เกิดขึ้นในระยะนี้เป็นผลจากภาวะโลกร้อน Weather fluctuations occurring now are the result of global warming.

option ทางเลือก ผู้ใช้แรงงานไม่มีทางเลือกมากนักในสถานการณ์เช่นนี้ นอกจากต้องประหยัดมากขึ้น Workers have few options in a situation like this, other than to be more frugal.

outcome ผล ความสัมพันธ์นี้จะเกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การท่องเที่ยว และแฟชั่น This relationship will lead to a tangible outcome in economics, technology, tourism, and fashion. ขณะนี้ยังสรุปผลของการประชุมไม่ได้ At this point, the outcome of the meeting cannot be finalized.

output, n. (production) ผลผลิต ผลผลิตยางพาราใน 3 จังหวัดภาคใต้ ได้ลดลงถึง 15 % Rubber output in the three southern provinces has dropped by 15 %.

overall, adj. รวม โดยภาพรวม สื่อพยายามที่จะให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ In the overall picture, the media has given importance to the investigation.

participate เข้าร่วม เด็กนักเรียนชั้นประถม 100 คน จะมาเข้าร่วมการทดสอบ One hundred primary school children will participate in the test program.

percent ร้อยละ เงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 2.4-2.6 Base inflation is around 2.4 to 2.6 percent.

policy, (procedure) นโยบาย แม้ประเทศกำลังพัฒนาต้องการจะปฏิบัติตามนโยบาย แต่ก็มีความสามารถไม่เพียงพอ Even if developing countries wish to comply with the policy, they lack the capacity.

policy, (insurance) กรมธรรม์ การขายกรมธรรม์แผนใหม่ๆ จะมีค่านายหน้าสูงสุดถึง 40 เปอร์เซ็นต์ Sales of new policies will have a commission as high as 40%.

potential, n. ศักยภาพ ประเทศอิหร่านเป็นประเทศที่มีศักยภาพพอสมควรในการ(ที่จะ)พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์(ได้) Iran is a country with considerable potential to develop nuclear weapons.

predict คาดการณ์ รายงานวิจัยชิ้นนี้คาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ. 2050 ทั่วโลกจะมีความต้องการน้ำเพิ่มขึ้นอีก 30-85% This research predicts that by the year 2050, there will be a worldwide 30-85 percent increase in demand for water.

prejudice อคติ รัฐบาลจำเป็นต้องปฏิบัติอต่อประชาชนย่างปราศจากอคติ The government must behave towards the people without prejudice.

project, n. โครงการ ปัญหาในการควบคุมโครงการก่อสร้างนี่มีอะไรบ้าง What kinds of problems are there in managing a construction project? โครงการนี้ต้องเดินหน้าต่อไป เพราะได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว This project must go ahead because a construction contract has already been signed.

promote ส่งเสริม นายกรัฐมนตรีส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการเมืองของท่าน โดยไปปรากฏตัวตามที่สาธารณะหลายต่อหลายหน The prime minister promoted his political image by appearing at many public events.

proportion สัดส่วน โครงสร้างและสัดส่วนใบหน้าของชาวผิวขาวและชาวเอเชียมีความแตกต่างกัน The facial structures and proportions of Caucasians and Asians are different.

psychology จิตวิทยา ทั้งสองต้องเรียนรู้หลักสูตรทั้งจิตวิทยา พลศึกษา และการโภชนาการ Both must take courses in psychology, physical education, and nutrition.

psychologist นักจิตวิทยา หลักสูตรนี้สอนโดยหมอผี นักจิตวิทยา และตำรวจผู้เชี่ยวชาญอาชญาวิทยา The course is taught by exorcists, psychologists and a police criminologist.

publish, (print a written work) ตีพิมพ์ การศึกษาเรื่องนี้ขัดแย้งกับงานที่ตีพิมพ์แล้วชิ้นหนึ่งเมื่อเดือนมิถุนายน This study contradicts one published in June.

publish, (disseminate a written work) พิมพ์เผยแพร่ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกของเขาพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี 1961 His first major success was published in 1961.

publish, (disseminate) เผยแพร่ องค์กรนี้เผยแพร่รายงานฉบับหนึ่งก่อนถึงการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่กรุงลอนดอน This organization published a report in the run-up to meetings in London on climate change.

ratio อัตราส่วน จากการวิเคราะห์อัตราส่วนคาร์บอน-14 นักวิจัยสามารถคำนวณอายุของปลาหมึกชนิดนี้ได้ By analyzing carbon-14 ratios, the researchers were able to calculate an age for this kind of squid.

reaction ปฏิกิริยา ปฏิกิริยาขั้นต้นจากนักวิทยาศาสตร์คือ ขอรอดูรายงานฉบับเต็ม The first reaction from scientists was to wait and see the full report.

regime ระบอบ พวกเราเชื่อกันว่า การสิ้นสุดระบอบทักษิณ หมายถึงการสิ้นสุดการจำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชนด้วย We believed that the end of the Thaksin regime also meant the end of restrictions of the media freedom.

register, v. (create an official record) จดทะเบียน นักวิจัยได้จดทะเบียนสิทธิบัตรสำหรับเทคโนโลยีนี้แล้ว The researcher has registered a patent for this technology.

reject, v. ปฏิเสธ มิโลเซวิค ยืนกรานปฏิเสธที่จะรับผิดชอบเหตุการณ์นองเลือด Milosevic firmly rejected responsibility for the bloodshed.

relax, (reduce) ผ่อนปรน การผ่อนปรนกฎเกณฑ์อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำมาหากินของคนส่วนใหญ่ Relaxing the regulations might affect the livelihood of most people.

research วิจัย คณะวิจัยจะสำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลา 10 ปี The research team will survey the environmental impact for a period of 10 years.

resource ทรัพยากร เราสามารถสงวนทรัพยากรธรรมชาติ โดยการแบ่งปันการใช้ที่ดิน We can conserve natural resources by sharing land.

respond ตอบสนอง จีนตอบสนองอย่างรวดเร็วด้วยการกำหนดให้มีการประเมินสภาพการณ์และมูลค่าของระบบนิเวศน์ในประเทศ China has responded promptly by requiring that action be taken to assess the situation and valuate the ecosystem in that country.

restrict จำกัด ระบอบทักษิณจำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศไทย The Thaksin regime restricted the freedom of the media in Thailand.

reveal เปิดเผย โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ A Ministry of Education spokesman revealed the results of the meeting of the National Primary Education Commission.

revenue รายได้ บริษัทต้องการปกป้องรายได้ประจำปีของบริษัทอย่างเต็มที่ The company is eager to protect its annual revenues.

revolution การปฏิวัติ ศิลปินใช้สีแดงแทนการปฏิวัติการทำงานของตัวศิลปินเอง Artists use red to represent revolution in their work.

route เส้นทาง ลูกหลานของตระกูลนี้ บ้างก็เดินบนเส้นทางธุรกิจ บ้างก็เป็นผู้นำในแวดวงการเมือง Some of the children in this family have gone the business route, others have become leaders in government.

scope ขอบข่าย ข้อตกลงแต่ละฉบับมีขอบข่ายแตกต่างกัน Each of the agreements have a different scope.

seek แสวงหา รัฐมนตรีต่างประเทศจะไปเยือนมอสโคว์เพื่อแสวงหาความสนับสนุน The Foreign Minister will visit Moscow, seeking support.

select คัดเลือก จีนหวังว่า เลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่จะได้รับการคัดเลือกมาจากเอเซีย China hopes that a new U.N. secretary general will be selected from Asia.

sex, (gender) เพศ เพศชายไวต่อรสเปรี้ยวมากกว่าเพศหญิง The male gender is more sensitive to sour taste than the female gender.

sex, (sexual relations) เพศสัมพันธ์ เขาถูกผู้พิพากษาตัดสินว่ามีความผิด คดีการมีเพศสัมพันธ์กับผู้เยาว์ He was found guilty of having sex with minors.

simulation การจำลอง การทดสอบการชนเป็นการจำลองการชนขณะความเร็วรถต่ำ The crash test is a simulation of low-speed crashes.

site ที่ตั้ง ในปี ค.ศ.1984 คณะทำงานจากกรมศิลปากรได้บังเอิญพบที่ตั้งของนครร้าง In 1984, a team from the Department of Fine Arts stumbled upon the site of the lost city.

source, (general) แหล่ง ขณะนี้เรามีอิสระที่จะกำหนดหนังสือเรียนจากแหล่งต่างๆ ได้กว้างขวาง Now we are free to create textbooks from a wide variety of sources.

source, (news) แหล่งข่าว แหล่งข่าวแจ้งว่าพวกเขาต่างก็ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐ Sources say that both of them receive support from the United States.

specify ระบุ สิ่งที่เขาขอไม่ได้ถูกระบุออกมาชัดเจน The thing he requested was not clearly specified.

status, (condition) สภาพ การทราบสภาพเศรษฐกิจเป็นส่วนสำคัญของการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ Knowing the status of the economy is an important part of being a successful businessman.

status, (rank) ฐานะ นอกจากนั้นก็แบ่งตามอายุหรือว่าฐานะในสังคม Apart from that, they are categorized by age or social status.

straightforward ตรงไปตรงมา เราต้องกล้าที่จะตั้งคำถามตรงไปตรงมากับรัฐบาลเฉพาะกาล We must have courage to ask the interim government straighforward questions.

strategy, (tactic) ยุทธวิธี ยุทธวิธีของชาวกรีกก็คือการทำลายกองทัพเรือของเปอร์เซีย The Greek strategy was to defeat the Persian navy.

stress, n. ความเครียด การทำสมาธิประจำวันจะช่วยผ่อนคลายความเครียดในใจ Daily meditation can help to ease mental stress.

structure, (framework) โครงสร้าง โครงสร้างและสัดส่วนใบหน้าของชาวผิวขาวและชาวเอเชียมีความแตกต่างกัน The facial structures and proportions of Caucasians and Asians are different.

structure, (building) สิ่งก่อสร้าง กำแพงเมืองจีนหลงเหลืออยู่เพียงหนึ่งในสาม ซึ่งกระตุ้นให้เกิดข้อเรียกร้องให้คุ้มครองสิ่งก่อสร้างสำคัญแห่งนี้ก่อนสายเกินไป Barely one-third of China's Great Wall remains, prompting calls to protect the important structure before it is too late.

style, n. รูปแบบ ครั้งหนึ่งเธอลองเขียนออกมาสองสามบทในรูปแบบอื่น Once she wrote a couple of chapters in another style. สินค้าหัตถกรรมไทยอาจมีรูปแบบออกจะโบราณสักหน่อย แต่มีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามและคงทน Thai handicrafts may be a bit conventional in style, but are well known for beauty and durability. submit, (present) เสนอ เมื่อได้ข้อสรุปอย่างไรแล้วก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป Whatever conclusions are reached will then be submitted to the Cabinet.

substitute, v. ใช้(...)แทน ใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาล เพื่อปรุงรสหวานในน้ำชาหรืออาหาร Substitute honey for sugar as a sweetener in your tea or foods.

sufficient เพียงพอ ประเทศกำลังพัฒนาไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติตามนโยบาย Developing countries don't have sufficient capacity to comply with the policy.

summarize สรุป สรุปแล้วก็คือ ทุกวันนี้ นักเรียนไทยมีโอกาสที่จะไปเรียนต่อประเทศจีนได้หลากหลายทาง To summarize, nowadays Thai students have the opportunity to continue their education in China via various channels.

supply, n. (economics) อุปทาน ถ้ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมัน If conflicts arise, it will impact oil supplies.

supply and demand อุปสงค์อุปทาน ราคาข้าวในประเทศขึ้นอยู่กับอุปสงค์อุปทานของโลก The domestic price of rice depends on global supply and demand.

survey, v. สำรวจ คณะวิจัยจะสำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลา 10 ปี The research team will survey the environmental impact for a period of 10 years.

survey, n. การสำรวจ นักดาราศาสตร์ได้ตรวจพบดาวเคราะห์น้อยในระหว่างการสำรวจระบบสุริยะส่วนนอก Astronomers detected the asteroid during a survey of the outer solar system.

symbol สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฎในความฝันบางเรื่องได้เปิดเผยให้เห็นความล่มสลายของจิตวิญญาณมนุษย์ Symbols appearing in some dreams reveal the collapse of the human spirit. นายแมนเดลายังคงเป็นสัญลักษณ์ของความปรองดองและการรณรงค์สำหรับคนที่ด้อยโอกาสที่สุดของโลก Mr Mandela remains a symbol of reconciliation and campaigner for the world's most disadvantaged.

tape, (cassette, native word) แถบบันทึก จงหาหนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ในภาษาที่คุณต้องการสอนลูกของคุณ Have books, tapes, etc. in the language you wish to teach your child.

tape, (cassette, loan word) เทป เธอแต่งบทละครวิทยุ แล้วขอร้องให้ผู้ใกล้ชิดแสดงแล้วบันทึกเทปบทละครไว้ She wrote radio plays and asked those around her to act and record the plays on tape.

tape, (record on cassette) บันทึกเทป เธอแต่งบทละครวิทยุ แล้วขอร้องให้ผู้ใกล้ชิดแสดงแล้วบันทึกเทปบทละครไว้ She wrote radio plays and asked those around her to act and record the plays on tape.

target, n. เป้าหมาย เป้าหมายการกวาดล้างของญี่ปุ่นมีสองประเทศคือ ไทยกับฟิลิปปินส์ The two targets of the Japanese sweep operations were Thailand and the Philippines.

team, (general) ทีม ทีมธรรมศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ The Thammasat team won the grand prize.

team, (work) ทีมงาน ทีมงานหวังว่าจะนำระบบนี้มาใช้งานได้จริงในปี 2554 The team hopes that this system will be ready for use in 2011.

technology เทคโนโลยี นักวิจัยได้จดทะเบียนสิทธิบัตรของเทคโนโลยีนี้แล้ว The researcher has registered a patent for this technology.

temporary ชั่วคราว ขั้นแรกก็คือจัดให้มีรัฐบาลพลเรือนชั่วคราวขึ้นมา The first step was to establish a temporary civilian government.

theme แก่นเรื่อง หนังสือของเขามีแก่นเรื่องที่แปลกประหลาด จึงได้รับความสนใจมาก His books had odd themes that aroused much attention.

theory ทฤษฎี ไม่เคยมีทฤษฎีใดสามารถอธิบายเสียงเหล่านี้จนเป็นที่พอใจ No theory has ever been able to satisfactorily explain these noises.

transfer ถ่ายโอน ข้าวหลากสีผลิตด้วยการใช้สารเคมีถ่ายโอนยีนเข้าไปในข้าว Multi-colored rice is produced by using chemicals to transfer a gene into the rice.

transmit ส่งผ่าน แสงได้รับการเปลี่ยนให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า และส่งผ่านไปยังประสาทตา Light is transformed into electrical signals and then transmitted to the optic nerves.

transport, v. ขนส่ง รถไฟนั้นใช้ขนส่งสินค้าระหว่างเมืองต่าง ๆ Trains are used to transport goods between various cities.

ultimate, (highest) สูงสุด เป้าหมายสูงสุดของรัฐบาลชุดปัจจุบัน คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ The ultimate goal of the present government is to amend the constitution.

uniform, n. เครื่องแบบ มีทหารคนหนึ่งยืนอยู่หน้าประตู แต่งกายด้วยเครื่องแบบสีเขียว There was a soldier standing at the door, dressed in a green uniform.

vehicle, (motor) ยานพาหนะ ผู้คนเดินทางไปมา ด้วยยานพาหนะประเภทต่างๆ People travel in all sorts of vehicles.

vehicle, (general) พาหนะ วัตรปฏิบัตินั้นเป็นพาหนะนำไปสู่การสอนธรรมะได้ Rituals can serve as a vehicle of dhamma teaching.

violate ละเมิด ท่านอาจารย์กล่าวด้วยว่า ประชาธิปไตยของไทยยังไม่เจริญเต็มที่ และการละเมิดกฎข้อบังคับบ่อยครั้งเกินไป เกิดอันตรายได้นะครับ The professor also said that violating the regulations too often could be dangerous.

vision, (foresight) วิสัยทัศน์ ประธานวุฒิสภาต้องมีอุดมคติ และมีวิสัยทัศน์ The president of the senate must have ideology and vision.

volunteer, v. อาสา บรรณาธิการอาสาจะจัดพิมพ์นวนิยายเรื่องนี้ทันทีที่เสร็จสมบูรณ์ The editor volunteered to print the novel as soon as it was finished.

volunteer, n. อาสาสมัคร ทันตแพทย์อาสาสมัครช่วยพิสูจน์เอกลักษณ์ศพมากมายที่เกิดจากคลื่นยักษ์ Volunteer dentists are helping to identify the many corpses left in the wake of the tsunami

welfare, (well-being) สวัสดิภาพ เขาห่วงสวัสดิภาพของครอบครัว He was concerned for the welfare of his family.

welfare, (social program) สวัสดิการ รัฐบาลได้อนุมัติโครงการจัดสวัสดิการเร่งด่วนแก่ผู้ยากไร้ The government approved a program to provide urgent welfare to the underprivileged.


Kommentare


bottom of page