top of page

สรุป Comparison of Adjectives ‼️การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ออกสอบ TOEIC ทุกครั้ง


สรุป Comparison of Adjectives ‼️การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์

สรุป Comparison of Adjectives ‼️การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ออกสอบ TOEIC ทุกครั้ง


สรุป Comparison of Adjectives ‼️การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์

การใช้คำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบมีอยู่ 3 ขั้น คือ

1. การใช้คำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นปกติ (Positive/Regular Adjectives)

โครงสร้างประโยค : S + V. to be + as adjective as

เราใช้ as…as ในการเปรียบเทียบของสองสิ่งที่เท่ากันหรือเหมือนกันทุก

ประประการ เช่น

Harry is as tall as his brother.

(แฮรี่สูงเท่ากันกับน้องชายของเขา)


สรุป Comparison of Adjectives ‼️การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์

2. การใช้คำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative Adjectives)

โครงสร้างประโยคแบบที่ 1 : S + V. to be + adj. +er + than

รูปแบบแรกจะมีการเติม -er ท้ายคำคุณศัพท์นั้น ๆ และตามด้วย than

เปรียบเทียบว่า สิ่งหนึ่ง … กว่าอีกสิ่งหนึ่ง เช่น

Pug is smaller than Siberian.

(สุนัขพันธุ์ปั๊กตัวเล็กกว่าสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน)


สรุป Comparison of Adjectives ‼️การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์

2. การใช้คำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative Adjectives)

โครงสร้างประโยคแบบที่ 2 : S + V. to be + more + adj. + than

รูปแบบที่สองจะเติมคำว่า more ไว้ด้านหน้าแล้วตามด้วยคำคุณศัพท์นั้น ๆ และตามด้วย than เพื่อเปรียบเทียบว่า สิ่งหนึ่ง … กว่าอีกสิ่งหนึ่ง เช่น

Physics is more difficult than Math.

 (วิชาฟิสิกส์ยากกว่าวิชาคณิตศาสตร์)


สรุป Comparison of Adjectives ‼️การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์

3. การใช้คำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superlative Adjectives) 

โครงสร้างประโยคแบบที่ 1 : S + V. to be + the + adj. + est

 รูปแบบแรกจะใช้ the นำหน้า adj. ที่มีการเติม -est ท้ายคำนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบว่า สิ่งนั้น … ที่สุด เช่น

 She was the cleverest girl I have ever known.

 (หล่อนเป็นผู้หญิงที่ฉลาดที่สุดที่ฉันเคยรู้จักมา)


สรุป Comparison of Adjectives ‼️การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์

3. การใช้คำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superlative Adjectives) 

โครงสร้างประโยคแบบที่ 2 : S + V. to be + the + most + adj.

รูปแบบที่สอง จะใส่ the most ไว้ด้านหน้า adj. นั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบว่า

สิ่งนั้น … ที่สุด เช่น

I am the most beautiful woman in this world.

(ฉันเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกนี้)


สรุป Comparison of Adjectives ‼️การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์

การทำคำคุณศัพท์ให้เป็นขั้นกว่าและขั้นสูงสุด

- คำคุณศัพท์พยางค์เดียวที่มีสระตัวเดียวและตามด้วยพยัญชนะตัวเดียว ให้เติมพยัญชนะตัวสุดท้ายของคำซ้ำก่อนเติม -er ในการทำให้เป็นขั้นกว่า และก่อนเติม -est ในการทำให้เป็นขั้นสูงสุด เช่น big – bigger – biggest

-คำคุณศัพท์พยางค์เดียวที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ท้ายคำออกหนึ่งตัว ก่อนจะเติม -er หรือ -est เช่น nice – nicer – nicest

คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


GAT Eng


GED RLA

81 views0 comments

Comments


bottom of page