top of page

ข้อสอบ IELTS Listening มีไฟล์เสียง มี Script และ เฉลย ให้พร้อม

Updated: May 12, 2023


ข้อสอบ IELTS Listening ชุดที่ 1

คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง
ข้อสอบ IELTS Listening ชุดที่ 1
โหลดไฟล์เสียงคลิ๊กด้านล่าง ข้อ1-10
AnyConv.com__exams_ielts_mc_pt01
.zip
Download ZIP • 1.53MB
Questions 1-10

Complete the form below, using NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

Travel Safe INSURANCE PLC Department: Motor Insurance Client details: Name: Elisabeth ............... Date of birth: 8.10.1975 Address: ................ (street) Callington (town) Policy number: .................... Accident details: Date: ..................... Time: Approx. .................... Supporting evidence: ................... Medical problems (if any): ................... injuriesListening Tip
In the IELTS Listening exam, you may be asked to label a map or plan. In such questions, think of ways you can describe where places are before you listen. You will need to think of vocabulary for directions, for example: on the left, first right, along the road and vocabulary for places or position, such as opposite, next to, behind, at the end of the street.


Questions 8-10

Label the diagram/plan below.

Write the correct letter, A-G, next to questions 8-10.8. traffic lights .......... 9. petrol station .......... 10. blue van ..........

Answer

1. Ricard

2. 60 Forest Road

3. CZ8809

4. 12th September / 12.09

5. 8.30 pm / half past eight

6. police report

7. minor

8. G

9. C

10. D
Audio Script


โหลดไฟล์เสียงคลิ๊กด้านล่าง ข้อ 11-20
AnyConv.com__exams_ielts_mc_pt02
.zip
Download ZIP • 1.57MB

Questions 11-14
Complete the sentences below, using NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

11. Dormouse numbers have fallen ............... as well as in the UK. 12. Dormice are about as heavy as two................... . 13. You are most likely to have seen a dormouse in a ..................... 14. In the UK, dormice probably live in hedges and woods, and next to................ .


Questions 15-17
Label the identification sheet below.
Write the correct letter A-E next to questions 5-8.

15. opened by woodmice .......... 16. opened by voles .......... 17. opened by dormice ..........


Questions 18-20
Complete the summary below.
Using NO MORE THAN ONE WORD in each space.

If you find nuts opened by dormice 18 .................. where you found them. Put them into some kind of 19 .................. and 20 .................. them (name and address). Post them to Action for Wildlife.


Answer

11. across the world

12. pound coins

13. picture

14. farmland

15. E

16. A

17. B

18. record

19. container

20. label


Audio Script

Presenter: Good morning, and welcome to our weekly programme about countryside matters. With me today I have Jacky Lamerton. Jacky works for the nature organization Action for Wildlife, and she's appealing for volunteers for a project she's organizing, so if you think you might be willing to help please listen carefully. Jacky ...


Lecturer: Thank you. Yes ... as you've just heard, I represent a charity called Action for Wildlife, which works to protect plants and animals. And I'm here today to talk about a project to save a type of mouse known as a dormouse. We can still find the dormouse in this area, but in the last few decades the number of dormice has seriously declined, not just in this country but across the world. There are several reasons for this - loss of habitat, climate change, competition for food - and this area of the UK is now regarded as one of the last strongholds. So naturally, we want to help the creature to survive here as much as we can.


The aim of the first stage of our project is simply to identify specific locations where dormice are still to be found, and estimate the number we have here. So I'll just tell you a little bit about the creature, in case you don't already know. The dormouse is a very attractive, very small mammal - it only weighs about the same as a couple of pound coins. It's bright golden in colour, and it has a thick furry tail and big black eyes. Now, you've probably all seen a picture of a dormouse, but you're very unlikely to have seen a real one because they're strictly nocturnal. Also, they hibernate from October to April, so it's not around at all for about half the year.


So where is the dormouse to be found? Well, dormice need to be near a variety of trees and plants, so they can be sure of a continuous supply of food throughout the spring and summer. They feed on flowers, pollen, fruit, insects, ripe nuts - things that are available in turn as the summer progresses. Here in the UK the dormouse is most likely to live in places like hedgerows, or woods, or at the edges of farmland.


So how do we find out exactly where dormice are? Well, as they're hard to spot, as I said, we have to use indirect methods. Instead of trying to see dormice themselves, we look for evidence of dormouse activity. Dormice eat hazelnuts, so we'll be looking for the shells that dormice have opened to get at the nut inside.


A lot of wildlife species eat hazelnuts - it's not just dormice. But it's usually possible to tell which particular animal has opened a nut by looking at the marks on the shells. So now, for those of you who would like to help us carry out this survey, let me tell you exactly what to do. You'll need to get an identification sheet like this from us, then you should spend time looking for hazelnut shells in the bottom of hedgerows, or on the ground in woodlands.


If you find one, use the identification sheet to try and establish what kind of creature has opened it. You'll see from the pictures on the sheet that different creatures do it in different ways. For example, you'll see that insects make a small hole in the shell, less than 2 millimetres across. Then there's another type of mouse called a woodmouse. Woodmice make a hole in the shell too, but they leave parallel tooth marks on the inner rim of the shell, as well as rough scratches on the surface. Thirdly there are little mammals called voles. These creatures don't leave any marks on the surface, but they leave tooth marks on the inner rim of the hole. And these marks are neat and parallel. So they're fairly easy to identify. Then there are squirrels and birds. They both open the nuts, leaving half shells that have got jagged edges. And finally we have our dormice. They make a hole in the shell that has a smooth inner edge. And the tooth marks it leaves are on the surface, at an angle to the hole. And these are the ones we're looking for of course.


Firstly, if you do find any nuts which you think have been opened by dormice you need to record their location as precisely as possible. You can use the grid references on a map, or you can sketch your own map, but if you do, be sure to include landmarks or road names. It's very important that we know exactly where the shells came from. Then put the nut shells in a small container. Any kind will do - a film box or a match box - anything that prevents them from being crushed in the post. And then finally, give them a label - just your name and contact details - and send them to Action for Wildlife. When we receive them an expert will look at the shells to confirm your identification. The address to send them to is ...โหลดไฟล์เสียงคลิ๊กด้านล่าง ข้อ 21-30
AnyConv.com__exams_ielts_mc_pt03
.zip
Download ZIP • 1.61MB

Questions 21-26
Which company website has the following features?
Write the correct letter A, B or C in boxes 21-26 on your answer sheet.

A Hills Cycles website
B Wheels Unlimited website
C Both websites

21. bicycle catalogue .......... 22. price list .......... 23. bicycle accessories .......... 24. company history .......... 25. online ordering .......... 26. moving graphics ..........


Questions 27-30
Choose the correct letter, A, B, or C.

27. According to the tutor, the basic criterion for evaluating the websites should relate to A. appearance. B. ease of use. C. target customers.


28. On the subject of timing, the tutor says A. the students' plan is appropriate. B. the students' presentation will be too long. C. the students can extend the presentation if necessary.


29. Sarah and Jack will share the work by A. speaking in short turns. B. doing half the presentation each. C. managing different aspects.


30. The tutor advises Sarah and Jack not to A. talk too much. B. show complicated lists. C. use a lot of visuals.


Answer

21. C

22. C

23. B

24. A

25. B

26. A

27. C

28. A

29. C

30. B


Audio Script
โหลดไฟล์เสียงคลิ๊กด้านล่าง ข้อ 31-40
AnyConv.com__exams_ielts_mc_pt04
.zip
Download ZIP • 1.63MB

Questions 31-37
Answer the questions below.
Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

31. Which elephants stay together all their life? .............. 32. What are elephant family groups known as? .............. 33. When scientists tracked groups of elephants, which feature of behaviour did they notice? ............. 34. Which sense do elephants probably use to communicate over long distances? ............... 35. What did American scientists do with a recording of elephant calls? .............. 36. What did the elephants in the experiment rush to find? ............. 37. What were scientists unable to do with the recording they had made? ..............Listening Tip
If you cannot choose between two answers for one question, write them both down for now. One might be the answer to a later question, then you will know you cannot choose it twice.
Questions 38-40
What does the lecturer say about each type of elephant call?
Choose your answers from the box, and write the letters A-H next to questions 38-40.

A. cannot be heard by humans at all
B. is usually accompanied by a leg movement
C. begins and ends at the same pitch
D. is usually accompanied by a nod of the head
E. continuously increases in pitch
F. is repeated over a long period
G. continually fluctuates in volume


38. Greeting .......... 39. Contact call .......... 40. Summons to move on ..........


Answer

31. adult females

32. bond groups

33. co-ordination / co-ordination between families

34. hearing

35. broadcast it

36. a female / a female elephant

37. hear it

38. C

39. F

40. B


Audio Script

Lecturer: In today's lecture I'm going to continue the theme of animal communication, and I'm going to describe some of the latest research into the largest of all land animals. And that is the elephant, of course.


Let me begin by briefly outlining the structure of elephant society. Elephants live in layered societies. The basic family unit is formed of small groups of adult females, who are related to each other, and their young of both sexes. Now the females remain in their families for life, they're highly social, but male elephants leave their families at about fourteen years of age. They travel alone or congregate in small, loose groups with other males, occasionally joining a family on a temporary basis. When males are ready to mate they wander widely, searching for receptive females.


The family unit, on the other hand, often contains three generations, and it can remain stable for decades, or even centuries. Then ... each family associates with between one and five other families, probably consisting of their more distant relatives. Scientists call these groups of families "bond groups", and bond groups belong, in turn, to even larger groups, called clans.


So elephants have a complex social structure. And like other social animals they have to be able to communicate. But what baffled early naturalists was their ability to communicate over long distances. So they set about researching this question.


In one experiment, scientists fitted groups of elephants with radio-tracking collars. And what they observed about their behaviour really intrigued them. Because they found that there was some sort of co-ordination between families. For example, two separate family groups might move in parallel to each other, miles apart, and then change direction simultaneously, either turning or moving towards each other. Now elephants have a keen sense of smell which they use whenever they can. But smell alone couldn't account for these synchronized movements, because the wind often carries odours in the wrong direction. So, the scientists concluded that the elephants were using their hearing instead, and attention then turned to the nature of elephant calls.


In another experiment, scientists from Cornell University in America went to Etosha National Park in Namibia, and they produced a recording of calls made by a female elephant to potential mates. Then they broadcast it. And they did this from a van which was parked more than half a mile from a water hole where several bull elephants were drinking. And two of these looked up, spread their ears wide, and then crunched through the bush towards the loudspeakers. As you can imagine, the scientists may have been alarmed at this point, but the elephants marched straight on, past them and their van, in search of a female elephant. But the striking aspect of this experiment was that, when they replayed their recording, neither the two scientists nor the rest of their team, who were filming from a nearby tower, could hear it. And that's because the sounds that they had replayed were below the lower threshold of human hearing. In scientific terminology, the sounds are infrasonic.


Elephants can make these extremely low-pitched sounds because although they have a larynx, or voice box, that is similar to those of all other mammals, it's much larger. But what do the sounds ‘mean'? Scientists from Pittsburgh Zoo in the USA have classified certain infrasonic calls, based on when these occur and how other elephants react to them. They found, for example, that when individual family members re-unite after separation, they greet each other very enthusiastically, and the excitement increases with the length of time that they've been separated. They trumpet and scream and touch each other. They also use a greeting rumble. This starts at a low 18 Hertz - Hertz is a measurement of sound pitch - crests at 25 Hertz, which is a level just high enough to be audible to humans, and then falls back to 18 Hertz again. In another example, an elephant attempting to locate its family uses the contact call. This call has a relatively quiet, low tone, with a strong overtone which is clearly audible to humans. Immediately after contact calling, the elephant will lift and spread its ears, and rotate its head, as if listening for the response. The contact answer is louder and more abrupt than the greeting call, and it trails off at the end. Contact calls and answers can last for hours, until the elephant successfully rejoins her family. A third type of call seems to represent a summons to move on. At the end of a meal, one member of a family moves to the edge of the group, typically lifts one leg and flaps her ears. At the same time she emits a "let's go" rumble, which arouses the family, and they start to move on. Finally, mating activity is associated with yet another group of calls.


So, our understanding of elephant communication has increased considerably in recent years. However, even with the use of radio tracking collars it's technically difficult to document the functions of long-range communication. So although scientists are aware that elephants may know the whereabouts, and possibly the activities of other elephants that are several miles away, there may be a lot of subtle, long-range interactions which are still not evident.โปรลับ!! หากแจ้งว่ามาจากเวปไซต์ จะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก จ่ายเพียง 4,999 บาทเท่านั้น!!

คอร์สติวไอเอลส์ออนไลน์ครบ 4 ทักษะ

คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง
ข้อสอบ IELTS Listening ชุดที่ 2
ข้อสอบ IELTS Listening ชุดที่ 2
โหลดไฟล์เสียงคลิ๊กด้านล่าง ข้อ1-10
AnyConv.com__exams_2_ielts_mc_pt01
.zip
Download ZIP • 4.00MB

Answer
Audio Script

โหลดไฟล์เสียงคลิ๊กด้านล่าง ข้อ11-20
AnyConv.com__exams_2_ielts_mc_pt02
.zip
Download ZIP • 2.64MB

Answer
Audio Script
โหลดไฟล์เสียงคลิ๊กด้านล่าง ข้อ 21-30
AnyConv.com__exams_2_ielts_mc_pt03
.zip
Download ZIP • 4.06MB

Answer
Audio Script

โหลดไฟล์เสียงคลิ๊กด้านล่าง ข้อ 31-40
AnyConv.com__exams_2_ielts_mc_pt04
.zip
Download ZIP • 4.13MB

Answer
Audio Script


คอร์สติวไอเอลส์ออนไลน์ครบ 4 ทักษะ

คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเองข้อสอบ IELTS Listening ชุดที่ 3
โหลดไฟล์เสียงคลิ๊กด้านล่าง ข้อ1-10
AnyConv.com__exams_3_ielts_mc_pt01
.zip
Download ZIP • 4.10MB

Answer
Audio Script

โหลดไฟล์เสียงคลิ๊กด้านล่าง ข้อ11-20
AnyConv.com__exams_3_ielts_mc_pt02
.zip
Download ZIP • 4.45MB


Answer

Audio Script

โหลดไฟล์เสียงคลิ๊กด้านล่าง ข้อ21-30
AnyConv.com__exams_3_ielts_mc_pt03
.zip
Download ZIP • 3.94MB

Answer
Audio Script

โหลดไฟล์เสียงคลิ๊กด้านล่าง ข้อ 31-40
AnyConv.com__exams_3_ielts_mc_pt04
.zip
Download ZIP • 5.23MB

Answer
Audio Script

โปรลับ!! หากแจ้งว่ามาจากเวปไซต์ จะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก จ่ายเพียง 4,999 บาทเท่านั้น!!

คอร์สติวไอเอลส์ออนไลน์ครบ 4 ทักษะ

คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง

Comments


bottom of page