top of page

คลังข้อสอบ IELTS Writing Task2 มากกว่า 10 ชุด!! ฝึกครบได้ Band7++ แน่นอน

Updated: May 12, 2023คอร์สติวไอเอลส์ออนไลน์ครบ 4 ทักษะ

คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง


Some people think that it is important to use leisure time for activities that improve the mind, such as reading and doing word puzzles.
Other people feel that it is important to rest the mind during leisure time.
You should write at least 250 words.
You should spend about 40 minutes on this task.

model answer:

It is generally accepted that we all need leisure time to recover from the stresses of work and everyday life. Personally, I prefer to be active during this time, as I think this suits me better. However, what we do with our leisure time is up to us and no one can say that any particular activity is the best.

Some people relax by watching movies, reading or surfing the internet. People who have physically demanding jobs may choose these types of activities. If you are a nurse or builder, you may feel that you don't want to do a five-kilometre run after work, because you are already physically tired.

Other people do very sedentary jobs. Computer analysts, for example, may spend all day sitting in front of a computer screen. At the end of the working day, they may be keen to stretch their limbs and improve their health by swimming or going to the gym.

Another factor that influences our choice of leisure pursuit is where we work. People who work indoors often prefer outdoor hobbies, whereas for people who work outdoors, the reverse may be true. I am a student myself and this involves a lot of sitting in lectures, so I need to get out into the fresh air afterwards.

In any situation, the important thing is that people need to stay healthy by choosing what is best for them. The only wrong way to spend free time, in my view, is to have a sedentary job and then go home and watch television.

We have been living in the nuelear age now for over half a century. Since the first atomic bombs were developed, nuclear technology has provided governments with the ability to totally destroy the planet. Yet the technology has been put to positive use as an energy source and in certain areas of medicine.
To what extent is nuclear technology a danger to life on Earth? What are the benefits and risks associated with its use?
You should write at least 250 words.
You should spend about 40 minutes on this task.

model answer:

These days, many people are afraid of nuclear technology because of the dangers associated with its use. In my opinion, although it is true that nuclear weapons pose the greatest threat to life, the use of nuclear technology for peaceful purposes also carries some serious risks. Nuclear power stations provide an important source of cheap power for many industrialised nations and some developing countries. However, there is always the danger of radiation leaking from these plants. Even though safety precautions are taken, there have been numerous disasters such as the explosion of a nuclear plant in Russia not long ago. Nuclear technology is even used to help cure some diseases such as cancer. Radiation can be applied to the body to burn away cancerous cells. This is, however, a dangerous procedure, and the application of radiation is almost always painful and not always successful. The most worrying aspect of nuclear technology, though, is its use for military purposes. Enough atomic bombs have already been built to completely destroy the planet, and the real danger is that one day some country will start a war with these weapons. Too many countries now have the technology required to make such bombs, and there is currently much debate about how to control the situation. In conclusion, nuclear technology certainly has positive uses, but is, nonetheless, dangerous. However, it would have been better if it had never been used to create nuclear weapons. If life on Earth is to continue.

People in all modern societies use drugs, but today's youth are expertimenting with both legal and illegal drugs, and at an increasingly early age. Some sociologists claim that parents and other members of society often set a bad example.
Discuss the causes and some effects of widespread drug use by young people in modern day society. Make any recommendations you feel are necessary to help fight youth drug abuse.
You should write at least 250 words.
You should spend about 40 minutes on this task.

model answer:

Youth drug abuse is a serious problem nowadays in many cultures. Not only is illegal drug use on the rise, but children as young as 10 years old are experimenting with alcohol and tobacco. The reasons for this behaviour are unclear, but certain sociologists blame the examples set by their elders. Parents who drink and smoke to excess are, in effect, telling their children that it is acceptable to abuse their bodies with drugs. Consequently, children may have a similar view towards illegal drugs, even if their parents are against their use. In addition, drug use shown on television and in films can only confuse children who are also taught at school that drug abuse is wrong. The pressure on young people to perform well at school in order to compete for jobs is a possible cause of the problem. Many believe they cannot live up to their parents' expectations, and feel a sense of hopelessness. Also, the widespread availability of drugs means teenagers are faced with the temptation to experiment. Drugs are used as a means of expressing dissatisfaction with the pressures they face in society. The effects of drug abuse are well known. Many young people's talents are wasted, and addiction to hard drugs can cost a user his or her life. Furthermore, those who drink and drive may be involved in fatal road accidents. The cost to society is great, and enormous amounts of money are spent on convicting drug dealers and on education programmes. To conclude, I recommend that the only sensible way to solve this problem is to educate young people about the dangers of drug use, and to take steps to reduce the pressure of competition placed upon them.

The world is experiencing a dramatic increase in population, This is causing problems not only for poor, undeveloped countries, but also for industrialised and developing nations.
Describe some of the problems that overpopulation causes, and suggest at least one possible solution.
You should write at least 250 words.
You should spend about 40 minutes on this task.

model answer:

In most countries of the world the population is increasing alarmingly. This is especially true in poor, undeveloped countries. Overpopulation causes a considerable number of problems. In poor countries it is difficult to provide enough food to feed even the present number of people. In addition, education to limit the number of children per family is not always successful. Poorer countries usually have a lot of unemployment too, and an increase in population simply makes the situation worse. The environment also suffers when there are too many people living on the land. In rich, industrialised and developing countries it is very difficult for governments to provide effective public services in overcrowded cities. Moreover, there is usually a great deal more crime, which is often due to high rates of unemployment. Further large increases in population only cause more overcrowding, unemployment and crime. There are two main solutions to the overpopulation problem. Firstly, every woman who is pregnant, but who does not want to give birth, should be allowed by law to have an abortion. Secondly, governments must educate people to limit the size of the family. In China, couples are penalised financially if they have more than one child. This may seem cruel, but the "one-child policy" is beginning to have an effect in the world's most populous nation. Eventually, similar policies might also be necessary in other crowded nations such as India, for example. To sum up, if the population explosion continues, many more people will die of starvation in poor countries, and life in the cities, even in affluent nations, will become increasingly difficult.

Studying the English language in an English-speaking country is the best but not the only way to learn language.

Do you agree or disagree with this statement?
You should write at least 250 words.
You should spend about 40 minutes on this task.

model answer:

Studying a language in a country where it is widely spoken has many advantages. It is, therefore, a good idea to study English in a country such as Britain. However, I believe it is not the only way to learn the language. In the first place, most students in non-English-speaking countries learn English at secondary school, and sometimes at university nowadays. Although their spoken English is not usually of a very high standard, their knowledge of grammar is often quite advanced. This is certainly useful when students come to an English-speaking country to perfect the language. Secondly, studying the basics of English at secondary school is less stressful than learning the language while overseas. This is because students living at home do not have to worry about problems such as finding accommodation, paying for their study and living costs, and trying to survive in a foreign country where day to day living causes much stress. However, there are obvious advantages of learning English in Britain. Every day there are opportunities to practise listening to and speaking with British people. Also, students can experience the culture firsthand, which is a great help when trying to understand the language. This is especially true if they choose to live with a British family, as exchange students for example. Furthermore, if students attend a language school full-time, the teachers will be native speakers. In this case, not only will students' speaking and listening skills improve, but attention can be given to developing reading and writing skills as well. In general, even though it is preferable to study English in an English-speaking country, a reasonable level of English can be achieved in one's own country, if a student is gifted and dedicated to study.

"Although abuse of the system are inevitable, social welfare payments are essential to protect the rights citizens have to a guaranteed minimum income in a democratic society"
Discuss.
You should write at least 250 words.
You should spend about 40 minutes on this task.

model answer:

Social welfare is an essential element of an advanced society. Good systems are always abused, but that does not mean they are faulty. In my opinion, the two main reasons why welfare payments are necessary are as follows: First of all, critics forget that there are many forms of welfare besides payments to the unemployed. Their negative opinions harm those who are not capable of earning a wage, such as single-parent mothers, the disabled, and the sick. Moreover, the unemployed have the right to an income, too. They are not always at fault for not having a job, and in most cases the tax they have paid in the past entitles them to assistance. The second reason is that crime increases when people have no means of support. The desperately poor inevitably turn to crime, which is not only dangerous but costly. Policing the streets is more expensive than providing welfare. A policeman's wage is four or five times higher than a "dole" payment. Certain members of society believe that people should look after themselves. They point out that welfare increases dependency on others and destroys dignity. This may be true, but in the case of the unemployed, the relief payments are usually temporary. It is surely the fault of the government if there are long-term unemployed. Welfare critics also believe that it is the responsibility of a victim's family to provide financial assistance. However, it is too expensive to provide complete help for a severely disabled person. To conclude, it is vital to understand the need for welfare in a modern democratic society. Without welfare payments the poor are destined to become poorer. The first duty of a government is to provide a financial safety net for all disadvantaged persons, and that includes those without work.

Disruptive school students have a negative influence on others.
Students who are noisy and disobedient should be grouped together and taught separately.
Do you agree or disagree?
Give reasons for your answer.
You should write at least 250 words.
You should spend about 40 minutes on this task.

model answer:

There is no doubt that some students in schools behave badly and their behaviour causes difficulty for others either because it has a negative effect on the group or because ordinary students find it difficult to study with them. One solution is to take these students away and teach them on their own. However, if we simply have them removed after one or two warnings, we are limiting their educational opportunities because it seems to me that a school which caters for difficult students is a sort of "prison" whatever name you give it and the people who go there may never recover from the experience. This can then cause problems for the wider society. Perhaps we need to look at why the disruptive students behave badly before we separate them. Disruptive students may be very intelligent and find the classes boring because the work is too easy. Perhaps these students need extra lessons rather than separate lessons. Or perhaps the teachers are uninspiring and this results in behavioural problems so we need better teachers. On the other hand, most students put up with this situation rather than cause trouble, and some people argue that we have to learn to suffer bad teachers and boring situations and that students who can't learn this lesson need to be taught separately. So before we condemn the students to a special school, we should look at factors such as the teaching, because once the children have been separated, it is very unlikely that they will be brought back.

Should parents be obliged to immunise their children against childhood diseases?
Or do individuals have the right to choose not to immunise their children?
You should write at least 250 words.
You should spend about 40 minutes on this task.

model answer:

Some people argue that the state does not have the right to make parents immunise their children. However, I feel the question is not whether they should immunise but whether, as members of society, they have the right not to. Preventative medicine has proved to be the most effective way of reducing the incidence of fatal childhood diseases. As a result of the widespread practice of immunising young children in our society, many lives have been saved and the diseases have been reduced to almost zero. In previous centuries children died from ordinary illnesses such as influenza and tuberculosis and because few people had immunity, the diseases spread easily. Diseases such as dysentery were the result of poor hygiene but these have long been eradicated since the arrival of good sanitation and clean water. Nobody would suggest that we should reverse this good practice now because dysentery has been wiped out. Serious diseases such as polio and smallpox have also been eradicated through national immunisation programmes. In consequence, children not immunised are far less at risk in this disease-free society than they would otherwise be. Parents choosing not to immunise are relying on the fact that the diseases have already been eradicated. If the number of parents choosing not to immunise increased, there would be a similar increase in the risk of the diseases returning. Immunisation is not an issue like seatbelts which affects only the individual. A decision not to immunise will have widespread repercussions for the whole of society and for this reason, I do not believe that individuals have the right to stand aside. In my opinion immunisation should be obligatory.

Should parents be obliged to immunise their children against common Band 9 answer childhood diseases?
Or do individuals have the right to choose not to immunise their children?
You should write at least 250 words.
You should spend about 40 minutes on this task.

model answer:

The issue of whether we should force parents to immunise their children against common diseases is, in my opinion, a social rather than a medical question. Since we are free to choose what we expose our bodies to in the way of food, drink, or religion for that matter, why should the question of medical 'treatment' be any different? Medical researchers and governments are primarily interested in overall statistics and trends and in money-saving schemes which fail to take into consideration the individual's concerns and rights. While immunisation against diseases such as tetanus and whooping cough may be effective, little information is released about the harmful effects of vaccinations which can sometimes result in stunted growth or even death. The body is designed to resist disease and to create its own natural immunity through contact with that disease. So when children are given artificial immunity, we create a vulnerable society which is entirely dependent on immunisation. In the event that mass immunisation programmes were to cease, the society as a whole would be more at risk than ever before. In addition there is the issue of the rights of the individual. As members of a society, why should we be obliged to subject our children to this potentially harmful practice? Some people may also be against immunisation on religious grounds and their needs must also be considered. For these reasons I feel strongly that immunisation programmes should not be obligatory and that the individual should have the right to choose whether or not to participate.

We are becoming increasingly dependent on computers. They are used in businesses, hospitals, crime detection and even to fly planes.
What things will they be used for in the future? Is this dependence on computers a good thing or should we he more auspicious of their benefits?
You should write at least 250 words.
You should spend about 40 minutes on this task.

model answer:

Computers are a relatively new invention. The first computers were built fifty years ago and it is only in the last thirty or so years that their influence has affected our everyday life. Personal computers were introduced as recently as the early eighties. In this short time they have made a tremendous impact on our lives. We are now so dependent on computers that it is hard to imagine what things would be like today without them. You have only got to go into a bank when their main computer is broken to appreciate the chaos that would occur if computers were suddenly removed world-wide. In the future computers will be used to create bigger and even more sophisticated computers. The prospects for this are quite alarming. They will be so complex that no individual could hope to understand how they work. They will bring a lot of benefits but they will also increase the potential for unimaginable chaos. They will, for example, be able to fly planes and they will be able to co ordinate the movements of several planes in the vicinity of an airport. Providing all the computers are working correctly nothing can go wrong. If one small program fails disaster. There is a certain inevitability that technology will progress and become increasingly complex. We should, however, ensure that we are still in a position where we are able to control technology. It will be all too easy to suddenly discover that technology is controlling us. By then it might be too late I believe that it is very important to be suspicious of the benefits that computers will bring and to make sure that we never become totally dependent on a completely technological world.

Smokers can cause themselves serious health problems. The choice to smoke is made freely and with knowledge of dangers.
Smokers should therefore expect to pay more for medical treatment than non-smokers.

To what extent do you agree with this statement?
You should write at least 250 words.
You should spend about 40 minutes on this task.

model answer:

Everyone has the choice of being a smoker or not. The people who choose to smoke do so knowing there is a risk of causing harmful damage to themselves. However, I do not entirely agree that these people should have to pay more to receive all the medical treatment they need.

I think there are many situations in which a medical problem has nothing to do with whether a person smokes or not. In these cases, where an illness has no relation to smoking, then I believe that smokers should not be required to pay more than other people for their medical treatment. Most car accidents, for example, have no connection with smoking, and the people who are injured ought to have the same medical help, regardless of the cost. And what about the common flu - it does not seem justifiable to me that a smoker should have to pay more to see a doctor for an illness we can all contract.

On the other hand, I agree that a smoker should pay more than a non-smoker for the necessary treatment of any condition which has been caused by smoking. The principle that people should take responsibility for their own actions is a good one. Consequently, if a person chooses to smoke knowing that this habit can cause serious health problems, then there is no reason why the community or an insurance company should have to pay for medical treatment for an illness which could have been avoided. In many countries, cigarette packets have a clear warning that smoking can cause health problems and so no smoker can claim not to know the danger. Lung cancer is sometimes a fatal disease and the treatment is both lengthy and expensive, and it is unfair for the smoker to expect the hospital or the community to carry the cost. In fact, it could also be argued that those who smoke in public should be asked to pay extra because of the illness caused to passive smokers.

In conclusion, I feel that smokers should pay more in cases related to smoking, but for any other illness they should pay the same as anyone else.

International entertainers, including sports personalities, often get paid millions of dollars in one year.
In your view, with widespread pverty in the world, are these huge earnings justified?
You should write at least 250 words.
You should spend about 40 minutes on this task.
You should give reasons for your answer using your own ideas and experience.

model answer:

The salaries of many singers, dancers and sports people have increased out of all proportion in recent years, while in places like Sudan people are starving to death. I do not beleive that anyone should be able to earn such enormous salaries whan so many people in the world are living in poverty.

One af the factors which should affect what a person can earn ought to be the benefit of person's work to society. It is unreasonable for a famous singer to be able to earn far more from an evening's entertainment than, for instance, a medical scientist who develops a new drug which produces a treatment for a common disease. The pop star certainly has a value in society, but the value in no way exceeds, or even matches, the value gained from a successful medication.

Secondly. work done should be paid according to the amount of effort and skill that goes into it. Nobody would deny that a famous person works hard and is skillful, yet such people do not work any harder than thousand of other workers who have no claim to fame. Yet market force are such that these superstarts can obtain millions of dolor while other unknown people sometimes earn less than they need to survive.

Finally, it should be possible for governments to work together to ensure that the amount of money in circulation should be more more equally and fairly distributed. This seems only fair given that there are so many suffering.

To conclude, it is clear that world poverty is a serious problem and yet the problem could be eased if governments and compenies gave more thought to paying salaries on a more equitable basis and if they started to contribute more money to those in need.

Most writers of fiction do not earn enough money to live from their writing.
Do you think the government should give them financial assistance to help encourage good literature?
You should write at least 250 words.
You should spend about 40 minutes on this task.
You should give reasons for your answer using your own ideas and experience.

model answer:

There are some conditions under which a novelist could reasonably expect some government suport. In general terms, if the writer has already proved that he or she can write well, and if the stories produced are stimulating and interesting, then I consider that some financial help might be given.

Language quality is difficult to define, but if the writing shows, for example, good grammar, a wide vocabulary, and elegance and imagination, then I can see a valid reason for assisting an author to spend some time free from money problems. Such a writing needs to be encouraged. the entertainment value of a book would be also a factor in deciding whether to provide assistance to an author. Further consideration would include social and educational values expressed in the author's work.

However, if the ideas were socially irresponsible, or if the stories contain unnecessary violence or pornography for its own sake, then I would not want to see the author sponsored to write stories which do not benefit society. Other exceptions are the many writers of good books who do not require financial help. Books which proved to be extremely popular, such as the Harry Potter stories, clearly need no subsidy at all because the authors have become rich through their writing.

Views on what good quality writing means will vary widely, and so if any author is to be given money for writing, then the decision would have to be made by a committee or panel of judge. An individual opinion would certainly cause disagreement among the reading public.

You should spend about 40 minutes on this task.
"Prevention is better than cure."
Out of a country's health budget, a large proportion should be diverted from treatment to spending on health education and preventative measures.
To what extent do you agree or disagree with this statement?
You should write at least 250 words.

model answer:

Of course it goes without saying that prevention is better than cure. That is why, in recent years, there has been a growing body of opinion in favour of putting more resources into health education and preventive measures. The argument is that ignorance of, for example, basic hygiene or the dangers of an unhealthy diet or lifestyle needs to be combatted by special nationwide publicity campaigns, as well as longer-term health education. Obviously,there is a strong human argument for catching any medical condition as early as possible. There is also an economic argument for doing so. Statistics demonstrate the cost-effectiveness of treating a condition in the early stages, rather than delaying until more expensive and prolonged treatment is necessary. Then there are social or economic costs, perhaps in terms of loss of earnings for the family concerned or unemployed benefit paid by the state. So far so good, but the difficulties start when we try to define what the 'proportion' of the budget should be, particularly if the funds will be 'diverted from treatment'. Decisions on exactly how much of the total health budget should be spent in this way are not a matter for the non-specialist, but should be made on the basis of an accepted health service model. This is the point at which real problems occur - the formulation of the model. How do we accurately measure which health education campaigns are effective in both medical and financial terms? How do we agree about the medical efficacy of various screening programmes, for example, when the medical establishment itself does not agree? A very rigorous process of evaluation is called for, so that we can make informed decisions.
The position of women in society has changed markedly in the last twenty years. Many of the problems young people now experience, such as juvenile delinquency, arise from the fact that many married women now work and are not at home to care for their children.
To what extent do you agree or disagree with this opinion?
You should write at least 250 words.
You should spend about 40 minutes on this task.
You should give reasons for your answer using your own ideas and experience.

model answer:

It is certainly true that the position of women in society has undergone a dramatic change in the past twenty years but I do not feel that this is a direct cause of the indisputable increase in juvenile-related problems during this period. It is now accepted that young women should find work on leaving school; indeed to rely totally on their parents' financial support is no longer an option in many families. Likewise, once they get married, the majority of women continue working since the financial pressures of setting up a house and establishing a reasonable standard of living often require two incomes. Twenty years ago it was common for women to give up work once they had children and devote their time to caring for their children. This is no longer the general rule and the provision of professionally-run child care facilities and day nurseries have removed much of the responsibility for child rearing that used to fall to mothers. However, these facilities come at a cost and often require two salaries coming into a family to be afforded. I do not believe that the increase in the number of working mothers has resulted in children being brought up less well than previously. Indeed it could be argued that by giving mothers the opportunity to work and earn extra money children can be better provided for than previously. There is more money for luxuries and holidays and a more secure family life is possible. Of course there are limits as to the amount of time that ideally should be spent away from home and the ideal scenario would be for one of the parents (often the wife) to have a part-time job and thus be available for their children before and after school. It is important to establish the correct balance between family life and working life.


คอร์สติวไอเอลส์ออนไลน์ครบ 4 ทักษะ

คอร์สเรียนวีดีโอราคาประหยัด โดยศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหิดล ตัวจริงเรื่องภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นอย่างเร่งรัด เห็นผล มีเทคนิคเด็ด พร้อมเก็งข้อสอบให้พร้อม ประหยัดเวลาฝึกเอง

Comments


bottom of page